Co je doplňkové penzijní spoření

plňkové penzijní spoření je určeno všem zájemcům bez ohledu na věk, národnost či státní příslušnost.

Nárok na státní příspěvky má účastník, který má trvalý pobyt na území České republiky, nebo má bydliště na území členského státu EU nebo jiného smluvního státu dle Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a je

 • účasten důchodového pojištění podle českých právních předpisů,
 • poživatelem důchodu z tohoto důchodového pojištění, nebo
 • účasten veřejného zdravotního pojištění v ČR.

Obecné výhody spoření v účastnických fondech doplňkového penzijního spoření (DPS)

 • Státní příspěvek až 2 760 Kč ročně.
 • Úspory na daních - daňový odpočet až 24 000 Kč/rok, maximální úspora na dani z příjmu 3 600 Kč/rok.
 • Možnost příspěvku zaměstnavatele do výše 50 000 Kč/zaměstnanec/rok (v součtu s životním pojištěním) nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění, úspora pro zaměstnance oproti přímému zvýšení mzdy činí 11 % z příspěvku zaměstnavatele.
 • Volba strategie přímo šitá na míru vám, více na: "Moje penzijní strategie"
 • Možnost dosáhnout zajímavých výnosů.
 • Možnost čerpat předdůchod již 5 let před dovršením státem určeného důchodového věku muže (důchod z DPS je výhodnější než předčasný důchod, při kterém dochází k trvalému krácení starobního důchodu).
 • V případě úmrtí účastníka peníze získají určené osoby nebo dědicové.

Upozorňujeme, že s doplňkovým penzijním spořením jsou spojena jistá rizika - hodnota investice není garantována a může kolísat v závislosti na vývoji trhu. Detailnější informace naleznete v klíčových informacích každého účastnického fondu na https://www.kbps.cz/dps/ucastnicke-fondy2/"

Příspěvky účastníka (PÚ) do DPS

 • Minimální měsíční výše PÚ je 100 Kč
  • minimální výše PÚ pro nárok na státní příspěvek je 300 Kč,
  • maximální státní příspěvek získá účastník při spoření alespoň 1 000 Kč.
 • Příspěvek účastníka je splatný vždy do konce kalendářního měsíce.
 • Účastník může kdykoliv změnit výši PÚ.
 • Účastník může vkládat jednorázové vklady.
 • Příspěvek může účastník (po dohodě se zaměstnavatelem) hradit srážkou ze mzdy (odpadá tak starost s hlídáním včasných plateb).
 • Není možné aktivně spořit u více penzijních společností.

Příspěvky na penzijní spoření zaměstnancům mohou využít také zaměstnavatelé jako motivační nástroj či benefit pro zaměstnance:

• až do výše 50 000 Kč na jednoho zaměstnance za rok částka nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění, tj.:
a) úspora 34 % povinných odvodů pro zaměstnavatele,
b) úspora 11 % povinných odvodů pro zaměstnance oproti přímému zvýšení mzdy,
• příspěvek v jakékoliv výši je pro zaměstnavatele 100% daňově uznatelným nákladem, pokud je jeho poskytování upraveno vnitřním předpisem nebo kolektivní smlouvou (vyžadováno zákonem).

Státní příspěvek

Státní příspěvek (SP) je částka, kterou stát pravidelně přispívá každému účastníkovi penzijního spoření ve III. pilíři, pokud splní stanovené podmínky:

 • má trvalý pobyt na území České republiky, nebo má bydliště na území členského státu EU, pokud se účastní důchodového pojištění či již důchod čerpá, anebo je účasten veřejného zdravotního pojištění v České republice
 • uhradí vlastní příspěvek do konce daného měsíce v minimální výši 300 Kč

POZOR

 • SP nelze žádat zpětně (za dodatečně doplacené měsíce)
 • SP jsou připisovány podle výše PÚ, která je sjednána ve smlouvě.
 • Účastník může kdykoliv změnit smluvní výši PÚ ->
  a) pokud je uhrazený PÚ nižší než sjednaný, bude vyžádán SP na skutečně uhrazenou částku
  b) pokud je uhrazený PÚ vyšší než sjednaný, pak bude vyžádán SP dle smluvní výše
 • SP se vztahuje pouze na příspěvky účastníka (neposkytuje se na příspěvky zaměstnavatele)

Daňové výhody

Prostřednictvím daňových úlev motivuje stát občany k většímu zapojení do soukromého spoření na důchod a k vyššímu příspěvku. Od základu daně z příjmu fyzických osob si můžete odečíst částku vlastního příspěvku, která v jednotlivých kalendářních měsících přesáhne 1 000 Kč. Maximálně možný roční daňový odpočet je 24 000 Kč. Na daních tak můžete ušetřit 3 600 Kč za rok (15% daň z 24 000 Kč).

Uplatnění odpočtu ze základu daně

Pokud splňujete podmínky pro uplatnění daňové výhody, po skončení kalendářního roku vám automaticky zašleme potvrzení o výši zaplacených příspěvků, kde je uvedena částka, o kterou si můžete základ pro výpočet daně snížit. Tento doklad předáte svému zaměstnavateli nebo jej přiložíte k daňovému přiznání, pokud si daně zpracováváte sami.

Daňová optimalizace

Jak dosáhnout daňové úspory 3 600 Kč ročně?

 • Varianta 1: pravidelný měsíční příspěvek ve výši 3 000 Kč od počátku roku, tj. od ledna do prosince 12 příspěvků, souhrn = 36 000 Kč (12 x 2 000 nad 1 000 Kč)
 • Varianta 2: příspěvek nižší než 3 000 Kč/měs. nebo počátek smlouvy v průběhu roku. Daňově lze optimalizovat mimořádným vkladem (převyšujícím 1 000 Kč) kdykoliv v průběhu roku tak, aby byl na účet KB PS připsán nejpozději do 31. 12. Mimořádný vklad pro daňové účely je třeba oznámit na formuláři Dodatek nebo Oznámení, příp. e-mailem na adresu: kbps@kbps.cz.
Úplata penzijní společnosti, další poplatky a daně účtované

Daňové úlevy zaměstnavatelů

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření je zvýhodněn pro zaměstnavatele až do výše 50 000 Kč za rok/1 zaměstnance (úspora 34 % na odvodech soc. a zdrav. pojištění, daňově uznatelný náklad v plné výši).

Změny platné od 1. 1. 2017

Zvýšily se daňové úlevy

Limit pro "daňový odpočet" pro účastníka se zvýšil z 12 000 Kč na 24 000 Kč a zvýšil se limit pro osvobození příspěvku zaměstnavatele od odvodů sociálního a zdravotního pojištění z 30 000 Kč na 50 000 Kč.

Změny platné od 1. 1. 2016

Rozšířila se možnost pro vstup do doplňkového penzijní spoření

 • Zákonný zástupce může smlouvu uzavřít i nezletilému dítěti mladšímu 18 let.
 • Ve věku 18 let a splnění specifických podmínek (minimální doba spoření 10 let) bude moci účastník vybrat až 1/3 vlastních prostředků formou částečného odbytného (státní příspěvky zůstávají na účtě účastníka).

Snížila se věková hranice pro nárok na výběr prostředků

Byla snížena věková hranice, od níž má účastník nárok na výplatu naspořených peněz, a to na 60 let - stejně jako je tomu u původních smluv penzijního připojištění.

Výplata osvobozena od daně z výnosů (15 %)

Platí pro účastníka, který si nechá vyplácet penzi po dobu alespoň 10 let. Novela motivuje účastníky k tomu, aby si naspořené peníze v důchodovém věku vybírali postupně.

Změny platné od 1. 1. 2013

Smlouvy a úspory klientů Penzijního fondu Komerční banky byly k 1. 1. 2013 převedeny do tzv. transformovaného fondu. Touto transformací došlo k vyčlenění majetku účastníků penzijního připojištění u Penzijního fondu KB do samostatného fondu, který je majetkem účastníků, nikoli penzijní společnosti. Účastníci v transformovaném fondu spoří i nadále se všemi podmínkami a garancemi, se kterými uzavírali smlouvu s Penzijním fondem KB.

Zatím na stáří nespořím. Ale v poslední době se hodně mluví o investování. Moji přátelé, kteří si investování chtěli "oťuknout", si vybrali doplňkové penzijní spoření. Uvažuji, že si ho v nejbližší době založím také.

Tomáš, 33 let, svobodné povolání, bezdětný

Tomášova volba padla na investování v účastnických fondech penzijního spoření. Prostředky se budou zhodnocovat podle jím zvolené strategie, kterou může kdykoli změnit. Dvě změny v roce jsou zdarma. Výše jeho příspěvku ovlivní další benefity od státu. Vyzkouší si investování a do penze půjde s dostatečnou finanční rezervou.