Často hledané

Podmínky používání internetových stránek


1. Základní informace

Provozovatelem internetových stránek www.kbps.cz (dále jen Stránky) je Penzijní společnost Komerční banky, a. s. 
(dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem  

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen Autorský zákon), oprávněna vykonávat           

majetková práva ke Stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání Stránek (dále jen Podmínky). 

 

Podmínky se vztahují na každou osobu, která má v úmyslu užívat nebo užívá Stránky (dále jen Uživatel).  

Uživatel je povinen se před užíváním Stránek s obsahem Podmínek seznámit.


2. Způsob užívání kbps.cz

Stránky jsou monitorovány nástrojem pro sledování návštěvnosti, přičemž v rámci tohoto monitoringu jsou Provozovateli 

poskytovány anonymní (statistické) informace umožňující vyhodnotit dílčí parametry využívání Stránek a celkový 
počet návštěvníků na Stránkách. Shromažďování dat z nástrojů Piwik (Matomo) a Kentico se provádí na serverech 

provozovaných společností pux desing, s.r.o.,  jejich zpracovatelem je Provozovatel. Jako většina internetových stránek, také Stránky 

používají cookies. Více informací o cookies a možnostech nastavení.

Provozovatel dává souhlas k využití informací, které jsou na Stránkách umístěny na základě požadavků zákona 

nebo regulatorních předpisů. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty 

či obsahu Stránek. 

 

Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti Stránek.

Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat Stránky jinak než pro vlastní potřebu Uživatele (a to jak vcelku, 

tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení Provozovatelem v souladu s Autorským zákonem. 

 

Přístup na Stránky a jejich užití je bezplatné.


3. Omezení odpovědnosti Provozovatele

Některé z informací publikovaných na Stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. 

Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Stránek, 

s výjimkou škod způsobených zveřejněním nepravdivých regulatorních informací. 

 

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím

 subjektem prostřednictvím Stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek 

patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Stránek.


4. Kódy třetích stran

Na Stránkách Provozovatel používá kódy pro webovou analytiku od společností Matomo a Kentico, které pomáhají Provozovateli analyzovat, 

jaké jiné webové stránky Uživatelé navštěvují a jak se na Stránkách jiných webových stránkách chovají.


Matomo

Provozovateli slouží pro účely analýzy a vyhodnocování návštěvnosti Stránek. 

Více informací Uživatelé naleznou na následujícím odkazu: https://www.matomo.org/about/


Kentico

Provozovateli Slouží pro účely analýzy a vyhodnocování návštěvnosti Stránek. 

Více informací Uživatelé naleznou na následujícím odkazu: https://www.kentico.com/


5. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Stránkách nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu 

mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. 

Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel.

Podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 01.07. 2023.