Často hledané

Oznámení Whistleblowing

Tato stránka umožňuje oznamovateli informovat KB Penzijní společnost, a.s. o skutečnostech, o kterých se dozvěděl přímo či nepřímo při výkonu své práce nebo jiné obdobné činnosti, 
a které jsou v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy či etickými principy, nebo byl sám cílem nevhodného chování (dále jen „Oznámení“). Oznámení mohou učinit i osoby nespadající pod uvedenou definici oznamovatele.

Osobní údaje, pokud jsou od oznamovatele získány, jsou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení relevantnosti a řešení konkrétního Oznámení, právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonné povinnosti ze strany KB Penzijní společnosti dle znění zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

K předání získaných osobních údajů třetím stranám nedochází, příjemcem jsou pouze výlučné osoby (tzv. Příslušné osoby, viz kontakty níže). Osobní údaje budou archivovány po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

Další informace, týkající se zpracování a ochrany osobních údajů včetně uplatnění výkonu vašich práv naleznete na webových stránkách KB Penzijní společnosti.

 

Kdo je oznamovatel

Osoba, která pro KB Penzijní společnost vykonává nebo vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost, kterou se rozumí:

závislá práce vykonávaná v pracovněprávním vztahu,

samostatná výdělečná činnost,

plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

dobrovolnická činnost,

odborná praxe / stáž,

výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

 

Jak podat oznámení

Oznámení můžete podat:

Přes vnitřní oznamovací systém KB Penzijní společnosti - https://report.whistleb.com/cs/kbps

Přes vnitřní oznamovací systém Société Générale (mateřská společnost Komerční banky – mateřské společnosti KB Penzijní společnosti), pokud vnitřní oznamovací systém KB Penzijní společnosti není vhodný nebo nelze použít – https://report.whistleb.com/cs/portal/socgengroup

 

Níže uvedeným Příslušným osobám, se kterými si případně můžete i sjednat osobní setkání:

Marcela Nouzová, tel.: +420 602 950 533

Petr Kupsa, tel.: +420 720 953 130

Tomáš Choutka, tel.: +420 602 575 927

(společně dále jen „Příslušné osoby“ či „Příslušná osoba“)

 

Společná e-mailová adresa Příslušných osob: prislusne_osoby@kbps.cz.

 

Písemně – Na adresu společnosti k rukám Příslušné osoby

KB Penzijní společnost, a.s.

nám. Junkových 2772/1

155 00  Praha 5

na obálku uvést „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“

 

Pro účely další komunikace do oznámení uveďte své jméno, příjmení, datum narození anebo jiný údaj prokazující vaši totožnost.

Oznámení můžete provést i anonymně.

 

Jaký je další postup?

Oznamovatel obdrží písemné potvrzení o přijetí Oznámení, a to nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho přijetí. Současně bude oznamovateli sděleno, zda jeho hlášení spadá pod definici oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen„ZoOO“) či nikoliv a jaká práva a povinnosti mu v rámci tohoto procesu náleží. S poskytnutými informacemi bude nakládáno jako s přísně důvěrnými.

Příslušná osoba bude při šetření postupovat tak, aby nedošlo k vyzrazení totožnosti oznamovatele. Po celou dobu šetření bude identita oznamovatele známa jen Příslušným osobám. V případě, že nebude možno pokračovat dále v šetření, aniž by došlo ke sdělení totožnosti oznamovatele dalším osobám, bude Příslušná osoba oznamovatele o tomto informovat a vyžádá si jeho výslovný souhlas s tímto postupem.

To neplatí v případech, kdy identita oznamovatele bude vyžádána orgány veřejné moci. Příslušná osoba však musí o této skutečnosti oznamovatele předem vyrozumět, a to společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

V rámci šetření pak bude posuzována důvodnost Oznámení a další rozhodné skutečnosti. Příslušná osoba poté písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích tohoto posouzení ve lhůtě 30 dní ode dne přijetí Oznámení. V případě, kdy daná věc je skutkově nebo právně složitá, může tuto lhůtu Příslušná osoba prodloužit o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát. V těchto případech musí Příslušná osoba vždy informovat oznamovatele o tomto prodloužení i o jeho konkrétních důvodech.

Proti oznamovateli nebudou aplikována odvetná opatření v případě, že toto Oznámení bude učiněno v dobré víře a bez očekávání finančního protiplnění. V případě, že Oznámení splňuje definici dle § 2 odst. 1 ZoOO, bude se na oznamovatele vztahovat ochrana tímto zákonem stanovená. V takovém případě lze Oznámení učinit i prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti. To neplatí v případě skutečností, které spadají pod působnost zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kdy orgánem příslušným pro řešení hlášení je Finanční analytický úřad.

V případě, že se vaše oznámení či dotaz týká jiné oblasti, budete přesměrováni na jiný odpovědný útvar KB Penzijní společnosti.