Často hledané

Metodika výpočtu předpokládaného zhodnocení 

Jak počítáme předpokládané zhodnocení?

Výpočet předpokládaného zhodnocení se skládá ze tří kroků.


1) Výpočet očekávaných výnosů nástrojů peněžního trhu, dluhopisů a akcií

2) Výpočet očekávaných výnosů fondů


Prvním krokem na cestě k výpočtu očekávaného zhodnocení investičních profilů je výpočet

očekávaných 10 letých výnosů vybraných tříd aktiv.

V případě nástrojů peněžního trhu používáme pro odhad výnosu v následujících 5 letech prognózy KB

ekonomického a strategického výzkumu. Klíčový je odhad 2W repo sazby. Po pátém roce používáme

tzv. normalizovanou 2W repo sazbu, což je dlouhodobý inflační cíl ČNB ve výši 2 % a 0,75 % přirážka.

Z kumulativního očekávaného výnosu za deset let je následně dopočten průměrný roční výnos.


Pro výpočet očekávaných výnosů dluhopisů používáme aktuální výnos referenčních benchmarků

českých státních dluhopisů a tzv. „forward started“ výnos referenčních benchmarků. Ten je v prvních

pěti letech vypočítaný z odhadovaných výnosů českých státních dluhopisů z prognózy KB

ekonomického a strategického výzkumu. Po pátém roce je použita normalizovaná 2W repo sazba (viz

výše) navýšená o přirážku pro jednotlivé splatnosti dluhopisů, která je odvozena z padesátiletého

průměrného sklonu výnosové křivky státních dluhopisů. Výnos referenčních benchmarků je dopočten

interpolací. Z kumulativního očekávaného výnosu za deset let je následně dopočten průměrný roční

výnos.


V případě akcií počítáme očekávaný desetiletý výnos jednotlivých regionálních akciových indexů pro

USA, Evropu a rozvíjející se trhy. Ke tříměsíčnímu průměrnému výnosu desetiletých státních dluhopisů

přičteme průměrnou 120letou regionální rizikovou přirážku akcií nad státními dluhopisy. Následně

upravíme očekávané výnosy o měnové zajištění pomocí desetiletých forwardů.


Druhým krokem je výpočet očekávaných výnosů jednotlivých fondů. Strategická alokace fondů určuje

dlouhodobý průměrný podíl jednotlivých tříd aktiv ve fondu. Hrubý výnos fondu získáme jako součet

procentuální váhy jednotlivých tříd aktiv ve fondu vynásobené očekávaným desetiletým výnosem

těchto tříd aktiv. Od hrubého výnosu jsou následně odečteny úplaty za obhospodařování a za

zhodnocení majetku (viz Sazebník). Výsledkem je čistý očekávaný výnos fondu.


Při sjednání smlouvy nebo dodatku KBPS vypočítá a doporučí každému zájemci rozložení fondů na

míru. Výše uvedené rozložení je pouze vzorové a nemusí odpovídat doporučení KBPS.


Očekávané výnosy jsou aktualizovány jednou ročně.

Upozornění: Předpokládané zhodnocení není zárukou skutečného budoucího zhodnocení!