Účastnické fondy

KB akciový účastnický fond

KB dluhopisový účastnický fond

KB povinný konzervativní účastnický fond

KB peněžní účastnický fond


Od 5.2.2022 již není v naší nabídce pro nové smlouvy

KB vyvážený účastnický fond 


Správce aktiv fondů KB PS


Vysvětlivky

Penzijní jednotka - podíl na majetku ve Fondu; Penzijní jednotka tak vyjadřuje podíl účastníka na majetku ve Fondu v souladu s § 93 odst. 2 a § 122 Zákona o doplňkovém penzijním spoření.

Aktuální hodnota penzijní jednotky se stanoví jako hodnota fondového vlastního kapitálu účastnického fondu, ve které se zohlední odpovídající část standardních nákladů ovlivňujících fondový vlastní kapitál účastnického fondu ke dni stanovení aktuální hodnoty penzijní jednotky, dělená počtem všech penzijních jednotek evidovaných na osobních účtech všech účastníků ve vztahu k tomuto účastnickému fondu ke dni stanovení aktuální hodnoty penzijní jednotky.

Účastnický fond - je soubor majetku, který náleží všem účastníkům doplňkového penzijního spoření a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka doplňkového penzijního spoření, a to v počtu penzijních jednotek.

Fondový vlastní kapitál - průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu každého účastnického fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu účastnického fondu za každý den příslušného období.

Osobní penzijní účet - účet, na kterém PS eviduje prostředky účastníka doplňkového penzijního spoření a penzijní jednotky účastníka v jednotlivých účastnických fondech. Skládá se z peněžního podúčtu a majetkového podúčtu.

  • Na peněžním podúčtu eviduje penzijní společnost: souhrn všech příspěvků klienta (vlastní příspěvek, státní příspěvek, příspěvek zaměstnavatele) přijatých na účet u depozitáře.
  • Na majetkovém podúčtu eviduje penzijní společnost: počet a hodnotu připsaných penzijních jednotek podle jednotlivých účastnických fondů a datum jejich připsání, počet a hodnotu odepsaných penzijních jednotek podle jednotlivých účastnických fondů a datum jejich odepsání.