Co je transformovaný fond

Transformovaný fond je součástí III. pilíře důchodového systému. Transformovaný fond vznikl transformací z penzijního fondu, který fungoval do konce roku 2012. Své prostředky svěřují občané do transformovaného fondu, pokud si sjednali smlouvu o penzijním připojištění před 1. prosincem 2012.

Transformovaný fond zachoval většinu podmínek, za kterých byla sjednána původní smlouva o penzijním připojištění - především garanci návratnosti vložených prostředků, nárok na státní příspěvek (změnily se ale podmínky pro nárok a výše státních příspěvků - viz. tabulka vpravo), možnost příspěvků zaměstnavatele. Od 1. 1. 2017 se změnily také daňové výhody (posunula se hranice pro maximální daňový odpočet). Beze změn je nárok na výsluhovou penzi (část prostředků je možné čerpat po 15 letech), pozůstalostní penzi (po odspoření 36 měsíců v případě úmrtí účastníka vzniká nárok na výplatu i státních příspěvků uvedené osobě určené) a možnost čerpání prostředků jednorázovým vyrovnáním.

Státní příspěvek

Státní příspěvek (SP) je částka, kterou stát pravidelně přispívá každému účastníkovi penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření, pokud splní stanovené podmínky:

  • má trvalý pobyt na území České republiky nebo má bydliště na území členského státu EU, pokud se účastní důchodového pojištění či již důchod čerpá, anebo je účasten veřejného zdravotního pojištění v České republice,
  • uhradí vlastní příspěvek do konce daného měsíce v minimální výši 300 Kč.

POZOR

  • SP nelze žádat zpětně (za dodatečně doplacené měsíce).
  • SP se vztahuje pouze na příspěvky účastníka, popř. třetí osoby, neposkytuje se na příspěvky zaměstnavatele.

Výše státního příspěvku závisí na smluvní výši měsíčního příspěvku účastníka. Změna je možná dodatkem ke smlouvě, který účastník může sepsat na kterékoliv pobočce Komerční banky, u poradců Modré pyramidy stavební spořitelny či se svým osobním finančním poradcem.

Daňové výhody

Maximální výše daňové úlevy se od roku 2017 zvýšila z 12 000 na 24 000 Kč ročně, což odpovídá měsíční úložce 3 000 Kč.

Uplatnění odpočtu ze základu daně

Pokud účastník splňuje podmínky pro uplatnění daňové výhody, po skončení kalendářního roku mu zašleme potvrzení o výši zaplacených příspěvků, které využije při uplatnění odpočtu ze základu daně. Tento doklad předá zaměstnavateli.

Jak účastník dosáhne maximální daňové úspory 3 600 Kč ročně – příklady:

  • Varianta 1: pravidelná měsíční úložka ve výši 3 000 Kč/měs. od počátku roku, tj. od ledna do prosince 12 úložek, souhrn úložek = 36 000 Kč.
  • Varianta 2: úložka nižší než 3 000 Kč/měs. nebo počátek smlouvy v průběhu roku a úhrada mimořádným vkladem tak, aby vklad byl na účet KB PS připsán nejpozději do 31.12. daného roku. Mimořádný vklad pro daňové účely je třeba oznámit na formuláři Dodatek nebo Oznámení. Pro daňové účely se z měsíční úložky i z mimořádného vkladu počítá částka nad 1 000 Kč/měsíc. Maximální roční daňový odpočet je 24 000 Kč.

Daňové úlevy zaměstnavatelů

Přispívání na smlouvu penzijního připojištění i DPS je pro zaměstnavatele zvýhodněno až do výše 50 000 Kč za rok/1 zaměstnance (úspora 34 % na odvodech soc. a zdrav. pojištění, daňově uznatelný náklad v plné výši).

Daňové optimum

Daňové optimum (DO) je služba KB PS. Při sjednání této služby bude zvýšen příspěvek v prosinci každého roku z předplacených plateb účastníka, a to až do výše, aby došlo k nárokování maximálního státního příspěvku na daný měsíc a maximálně možného ročního daňového odpočtu stanoveného zákonem.

  • Je vhodné pouze v případech, kdy účastník platí pravidelně částku vyšší než 1 000 Kč/měs. a předpokládá realizovat mimořádné vklady pro daňové odpočty.
  • Pomáhá zajistit maximální daňovou úlevu také v případech, kdy si účastník platí méně než 3 000 Kč měsíčně, nebo zahájí placení příspěvků v průběhu roku.
  • Je určen k ošetření mimořádných vkladů účastníka za účelem daňové optimalizace.
  • Maximální daňové úlevy a maximálního státního příspěvku je dosaženo při celkové úložce účastníka od 36 000 Kč/rok.

Službu daňové optimum sjednáte zakřížkováním kolonky „Daňové optimum“ ve smlouvě nebo v dodatku.

POZOR

Služba DO nenahrazuje rozpočítání vkladu na jednotlivé příspěvkové měsíce v souladu se smlouvou (o případné rozpočítání mimořádného vkladu na jednotlivé příspěvkové měsíce musí účastník požádat samostatně).

SJEDNEJTE SI SCHŮZKU

Zatím na stáří nespořím. Ale v poslední době se hodně mluví o investování. Moji přátelé, kteří si investování chtěli "oťuknout", si vybrali doplňkové penzijní spoření. Uvažuji, že si ho v nejbližší době založím také.

Tomáš, 33 let, svobodné povolání, bezdětný

Tomášova volba padla na investování v účastnických fondech penzijního spoření. Prostředky se budou zhodnocovat podle jím zvolené strategie, kterou může kdykoli změnit. Dvě změny v roce jsou zdarma. Výše jeho příspěvku ovlivní další benefity od státu. Vyzkouší si investování a do penze půjde s dostatečnou finanční rezervou.