Často hledané

Slovník

 • Pozůstalostní penze

Forma výplaty prostředků pouze z penzijního připojištění. Podmínkou výplaty je 36 odspořených měsíců na tuto penzi (u 1. penzijního plánu stačí 1 odspořený měsíc) a uvedení určené osoby ve smlouvě (uvedení osoby určené na smlouvě minimálně jeden měsíc). Vyplácí se ve formě penze dočasné s minimální délkou výplaty 36 měsíců. Při výplatě penze na období min. 10 let se nedaní výnosy ani příspěvky zaměstnavatele (15 %).


 • Výsluhová penze

Forma výplaty prostředků pouze z penzijního připojištění. Podmínkou výplaty je 180 odspořených měsíců. Možnost výplaty až 1/2 prostředků na účtu, včetně státních příspěvků, jednorázovým vyrovnáním, doživotní penzí, (u penzijního plánu č. 1 - penzí dočasnou). Vyplácí penzijní společnost. 


 • Daňová úspora 

Prostřednictvím daňových úspor motivuje stát občany k většímu zapojení do soukromého spoření na  důchod. Každý účastník si může od základu daně z příjmů fyzických osob odečíst roční úhrn vlastních příspěvků do výše 48 000 Kč. Odečítá se vlastní příspěvek účastníka, který v jednotlivém měsíci roku převyšuje 1 700 Kč. Maximální daňovou úsporu může získat při pravidelném vlastním příspěvku 5 700 Kč. Na daních tak může ušetřit až 7 200 Kč/rok (15 % z 48 000 Kč). 
Poznámka: Částky jsou počítány již s vyšším státním příspěvkem platným od 1.  7.  2024.
    

 • Depozitář penzijní společnosti 

Depozitářem je banka, která vede penzijní společnosti účty, na něž zasílají příspěvky účastníci, zaměstnavatelé a stát prostřednictvím MFČR. Depozitář má rovněž důležitou úlohu dozorovat hospodaření penzijní společnosti. Depozitářem KB Penzijní společnosti je Česká spořitelna, a.s.


 • Doplňkové penzijní spoření 

DPS je soukromé spoření na penzi, které je od 1. 1. 2013. Systém doplňkového penzijního spoření je nástupcem původního systému penzijního připojištění (dnes již uzavřeného pro vstup nových účastníků), které existuje od roku 1994.


 • Doživotní penze 

Forma výplaty dávky pravidelně se opakující penze do konce života účastníka.


 • Invalidní penze na určenou dobu (min. 3 roky) 

Forma výplaty prostředků z penzijního spoření. Podmínkou pro výplatu je přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně a spoření účastníka v délce alespoň 36 měsíců. Tuto penzi vyplácí penzijní společnost. Místo této penze nelze v DPS vyplatit jednorázové vyrovnání.


 • Investiční dotazník 

Investiční dotazník slouží k získání nezbytných informací o znalostech a zkušenostech zájemce/účastníka z oblasti financí, o znalostech a zkušenostech s investičními nástroji, do kterých účastnické fondy investují, o toleranci a preferencích ve vztahu k investičnímu riziku. Rovněž jsou zjišťovány cíle a preference ve vztahu ke strategii spoření. Odmítne-li zájemce/účastník investiční dotazník vyplnit, není KBPS schopna poskytnout podložené doporučení strategie spoření. KBPS pak doporučí vložení prostředků do KB povinného konzervativního účastnického fondu. Odmítnutím vyplnit investiční dotazník zájemce/účastník neztrácí možnost zvolit si vlastní rozložení prostředků do účastnických fondů.

 

 • Investiční profil 

Na základě vyplněného investičního dotazníku a věku zájemce/účastníka je doporučeno rozložení prostředků do jednotlivých účastnických fondů a je určen investiční profil doporučené strategie spoření (dynamický, vyvážený nebo konzervativní).


 • Jednorázové vyrovnání 

Je forma výplaty prostředků. Pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2024 u doplňkového penzijního spoření je podmínkou pro výplatu jednorázového vyrovnání dosažení věku 60 let a doby spoření v délce minimálně 120 měsíců. Pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2023 u doplňkového penzijního spoření je podmínkou pro výplatu jednorázového vyrovnání dosažení věku 60 let a doby spoření v délce minimálně 60 měsíců
V transformovaném fondu u smluv penzijního připojištění se vznik nároku řídí penzijním plánem:

 • u penzijního plánu č. 1 a č. 2 je to věk 50 let a délka spoření min. 36 měsíců,
 • u penzijního plánu č. 3 je to věk 60 let, nebo nárok na starobní důchod a doba spoření 60 měsíců 
 • u penzijního plánu č. 4 je to věk 60 let a doba spoření 60 měsíců.


 • Odbytné 

Je forma výplaty prostředků. Odbytné je vypláceno v případě, že účastník vypoví smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem (transformovaný fond) před vznikem nároku na ostatní typy dávek. U doplňkového penzijního spoření vzniká nárok na výplatu odbytného po odspoření alespoň 24 měsíců.U smluv penzijního připojištění vzniká nárok na výplatu odbytného po odspoření alespoň 12 měsíců. Připsané státní příspěvky jsou při výplatě odbytného vráceny MFČR. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc u doplňkového penzijního spoření, 2 měsíce u penzijního připojištění. Odbytné vyplácí penzijní společnost.


 • Onboarding 

Je integrační proces klientů KB k zajištění hladkého přechodu do nové digitální banky KB+. Digitální ověření a založení klienta do systému banky bez nutnosti návštěvy pobočky.


 • Penzijní společnost

Penzijní společnosti spravují prostředky účastníků doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění. Povolení k činnosti penzijních společností uděluje Česká národní banka, která společně s MFČR také dozoruje jejich činnost.

 • Předdůchod

Předdůchod je zákonná možnost čerpání pravidelné dávky z doplňkového penzijního spoření, která může být vyplácena po odspoření 60 měsíců (smlouvy uzavřené do roku 2023) a 120 měsíců (smlouvy uzavřené od 1. 1. 2024)  a nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku (u stanovení věku žen se postupuje jako u mužů stejného data narození). Nejkratší doba pro výplatu předdůchodu je 24 měsíců.

Předdůchod umožňuje účastníkům DPS odejít do penze dříve a za výhodnějších podmínek, než poskytuje předčasný starobní důchod od státu. Z hlediska důchodového pojištění je předdůchod vyloučenou dobou, tzn. nesnižuje osobní vyměřovací základ pro výpočet státního důchodu.

Předdůchod umožňuje čerpání vlastních prostředků zejména v případě ztráty zaměstnání nebo nemožnosti pracovat ze zdravotních důvodů v době před nárokem na starobní důchod. V době pobírání předdůchodu je možné pobírat i případnou podporu v nezaměstnanosti. Zdravotní pojištění hradí za účastníka v době pobírání předdůchodu stát.

Pokud celková částka na účtu nedosahuje potřebné výše, je možné před podáním žádosti o předdůchod vložit jednorázově částku, aby mohl být předdůchod vyplácen po požadovanou dobu (minimální měsíční částka pro výplatu předdůchodu je stanovena zákonem).

Při výplatě prostředků formou předdůchodu se nedaní příspěvky zaměstnavatele.


 • Starobní penze na určenou dobu (min. 3 roky)

Forma výplaty prostředků z doplňkového penzijního spoření. Pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2024 - podmínkou pro výplatu této starobní penze je dosažení věku 60 let a doby spoření v délce minimálně 120 měsíců. Pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2023 - podmínkou pro výplatu této starobní penze je dosažení věku 60 let a doby spoření v délce minimálně 60 měsíců. Tuto penzi vyplácí penzijní společnost. Tuto penzi vyplácí penzijní společnostPři výplatě prostředků se nedaní příspěvky zaměstnavatele (15 %).


 • Státní příspěvek 

Státní příspěvek je částka, kterou stát pravidelně přispívá každému účastníkovi penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření, pokud splní stanovené podmínky (zejména minimální výši měsíčního příspěvku 500 Kč/měsíc ), částka 500 Kč měsíčně je platná od 1. 7. 2024, 300 Kč je platná do 30. 6. 2024). Státní příspěvek se vztahuje ke sjednaným měsíčním vlastním příspěvkům účastníka, nevztahuje se na příspěvky zaměstnavatele.


 • Strategie spoření 

Doporučení strategie spoření vždy vychází ze zjištění požadavků a potřeb zájemce/účastníka, které jsou získány prostřednictvím investičního dotazníku. Strategie spoření– Moje penzijní strategie - představuje rozložení prostředků v účastnických fondech obhospodařovaných KBPS. Při volbě strategie je každému zájemci/účastníkovi doporučeno rozložení prostředků do jednotlivých účastnických fondů na základě vyhodnocení odpovědí z investičního dotazníku a jeho věku. Konečné rozložení prostředků si určuje každý zájemce/účastník sám.


 • Transformovaný fond 

Na smlouvách penzijního připojištění (Transformovaný fond) je zachována garance návratnosti vložených prostředků (je připisováno nezáporné, minimálně nulové zhodnocení). Na těchto smlouvách je umožněno sjednání a následné čerpání výsluhové penze (část prostředků je možné čerpat po 15 letech) a sjednání pozůstalostní penze (po odspoření 36 měsíců v případě úmrtí účastníka vzniká určené osobě nárok na výplatu všech prostředků včetně státních příspěvků).


 • Určená osoba

V případě úmrtí účastníka jsou naspořené prostředky vyplaceny přímo určené osobě (ve stanoveném poměru). 

Určených osob může být ve smlouvě uvedeno více. V případě, že není stanovena určená osoba, podléhají prostředky dědickému řízení. 


 • Změna strategie spoření  

Změna strategie spoření je přeskupení rozložení stávajících podílů jednotlivých účastnických fondů. Pokud se mění strategii v průběhu spoření, je možné se rozhodnout, zda podle této strategie budou investovány pouze nově příchozí příspěvky nebo i dosud naspořené prostředky. Před každou změnou strategie je třeba vyplnit investiční dotazník (jeho platnost je pouze 2 dny). Ze zákona musí penzijní společnost umožnit 1x ročně změnu strategie zdarma.