Podmínky podzimní kampaně PFKB pro klienty oslovené dopisem - získání dárku

Dárkem se rozumí sportovní taška (dále jen „dárek“).

Účastníkem se rozumí fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky nebo bydliště na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je účastna důchodového nebo veřejného zdravotního pojištění v ČR, a splňuje podmínky dané zákonem 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, a dále podmínky uvedené níže (dále jen „účastník“). Poskytovatelem dárku se rozumí Penzijní fond Komerční banky, a.s., IČ: 61860018, se sídlem Praha 3, Lucemburská 1170/7, 130 11 (dále jen „PF KB“).

I. Způsob uzavření Smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Prvních 6000 účastníků oslovených dopisem získá dárek, jestliže uzavře s PF KB Smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem (dále jen „Smlouva“) s vlastním měsíčním příspěvkem účastníka minimálně ve výši 300 Kč. Smlouvu je možné uzavřít v pobočkové síti Komerční banky, a.s., v prodejní síti Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., u smluvních externích partnerů PF KB nebo na internetu.

II. Časová kritéria

Pro vznik nároku na dárek jsou stanovena následující časová kritéria uzavření Smlouvy: Smlouva musí být uzavřena (datum podpisu smlouvy) v období od 27. 8. 2012 (včetně) do 30. 11. 2012 (včetně). Nárok na dárek vzniká, pokud je první měsíční vlastní příspěvek účastníka připsán na jeho individuální účet vedený u PF KB do 31. 12. 2012 (včetně).

III. Poskytnutí dárku

Následně, po splnění všech výše specifi kovaných podmínek pro vznik nároku na dárek, odešle PF KB účastníkovi dárek doporučeně na korespondenční adresu uvedenou ve Smlouvě. Distribuce dárku bude probíhat postupně v závislosti na uzavření, případně doručení Smlouvy.