Často hledané

Zprávy o hospodaření KBPS

Penzijní fond Komerční banky, a.s., (dále jen PFKB), byl založen zakladatelskou listinou jako akciová společnost dne 27. 7. 1994. Vznikl zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Praze dne 28. 11. 1994. Povolení Ministerstva financí ČR ke vzniku a činnosti penzijního fondu bylo uděleno 24. 11. 1994.

K 1. 1. 2013 došlo k zániku PFKB vzniklého dle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem. K tomuto dni byla uskutečněna transformace penzijního fondu dle zákona o doplňkovém penzijním spoření (427/2011 Sb.), kdy došlo ke vzniku KB Penzijní společnosti, a.s., (dále jen KBPS), a vytvoření transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s., v souladu s transformačním projektem schváleným Českou národní bankou. V souladu s transformačním projektem a § 182, zákona č. 427/2011 Sb., byla vyčleněna aktiva a pasiva související s penzijním připojištěním do Transformovaného fondu na základě účetní závěrky PFKB k datu 31. 12. 2012.

K datu 1. 1. 2013 byly sestaveny zahajovací rozvahy pro KBPS a Transformovaný fond KB Penzijní společnosti, a.s. Od tohoto data penzijní společnost účtuje stav a pohyb majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, náklady a výnosy a výsledky hospodaření s majetkem odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních nově vzniklých fondů a Transformovaného fondu.