Noví klienti PFKB získají nyní zajímavý DÁREK

Dárkem se rozumí černá kožená peněženka a věrnostní karta Sphere s úrazovým pojištěním (dále jen „dárek“).

Účastníkem se rozumí fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v některém ze států Evropské unie, která splňuje podmínky uvedené níže (dále jen „účastník“).

Poskytovatelem dárku se rozumí Penzijní fond Komerční banky, a.s., IČ: 61860018, se sídlem Praha 3, Lucemburská 1170/7, 130 11, (dále jen „PF KB“).

I. Způsob uzavření Smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem a minimálním měsíčním vlastním příspěvkem účastníka.

Účastník získá dárek, jestliže uzavře Smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem s minimálním měsíčním příspěvkem účastníka ve výši 300 Kč (dále jen „Smlouva“) s PF KB, a to buď prostřednictvím obchodního místa Komerční banky, a. s., (dále jen „KB“), nebo prostřednictvím manažera obchodu PF KB zastupujícího bankovního poradce KB. Pro uzavření Smlouvy musí účastník splňovat všeobecné obchodní podmínky stanovené PF KB pro uzavření tohoto typu Smlouvy.

Obchodním místem KB se pro účely těchto podmínek rozumí jakákoli pobočka KB nebo Telefonní centrum KB.

II. Časová kritéria

Pro vznik nároku na dárek jsou stanovena následující časová kritéria uzavření Smlouvy:

V případě uzavření Smlouvy na pobočce KB musí být Smlouva uzavřena a doručena na adresu PF KB v období od 1. 3. 2010 (včetně) do 31. 5. 2010 (včetně).

V případě uzavření Smlouvy prostřednictvím Telefonního centra KB musí být Smlouva uzavřena a doručena na adresu PF KB nejpozději v období od 1. 3. 2010 (včetně) do 31. 5. 2010 (včetně).

Nárok na dárek vzniká, pokud je první minimální měsíční vlastní příspěvek účastníka připsán na jeho individuální účet vedený u PF KB do 30. 6. 2010 (včetně).

III. Datum poskytnutí dárku

Po splnění všech výše uvedených podmínek PF KB odešle účastníkovi dárek na korespondenční adresu uvedenou ve Smlouvě, a to tak, aby byl dárek na tuto adresu doručen nejpozději do 30. 7. 2010 (včetně).