Grantová výzva

Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností

Stromy jsou nejen pozitivní symboly, ale i účinný nástroj, jak zmírňovat dopady změn klimatu. Udržitelná budoucnost a dlouhodobá pomoc v boji proti klimatickým změnám jsou jedním nosných pilířů strategie KB Penzijní společnosti i Nadace Jistoty, která myslí nejen na finanční budoucnost svých klientů, ale i na společnou budoucnost nás všech pod korunami stromů.

Připojujeme se k iniciativně Sázíme budoucnost a k jejich cíli vysázet 10 milionů stromů. Do dnešního dne bylo vysazeno 2 010 207 stromů za pomoci 58 302 dobrovolníků, bez kterých by to nebylo možné. Přidejte se i vy a sázejte s námi budoucnost.

V grantové výzvě je možné žádat o částku od 50 až do 400 tis. Kč, hlavním tématem podpory je výsadba nových alejí nebo obnova existujících. Uzávěrka příjmu žádostí bude 30. 6. 2022.

Cíle výzvy:

Aleje jsou nesmírně důležitým prvkem v krajině. Tvoří přirozenou oporu ekologické stability území, dotváří jedinečný ráz krajiny, dělají ji přístupnější a člení rozsáhlé zemědělské plochy na menší. Zamezují půdní erozi, zpomalují odtok srážek a v parných dnech krajinu ochlazují svým výparem. Aleje také výrazně zvyšují druhovou rozmanitost a umožňují návrat drobných živočichů důležitých pro obnovu okolní zemědělské půdy. Zapojení místních obyvatel do výsadby a péče o aleje buduje jejich vztah k okolí, přírodě i k sobě navzájem.

Cílem grantové výzvy je zvýšit odolnost naší krajiny prostřednictvím výsadeb alejí a terénních úprav zlepšujících vodozádržné schopnosti alejí. Dalším cílem je pak posílení odpovědnosti místních obyvatel za péči o své okolí a životní prostředí skrze zapojení do přípravy projektu, jeho realizace i následné péče. Součástí projektů také mohou být přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů v okolí alejí nebo prvky, které zpříjemní návštěvu upravených míst, např. lavičky nebo informační panely.

Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností je společným projektem KB Penzijní společnosti, Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota a Nadace Partnerství. 

Celé znění grantové výzvy naleznete na: https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty