Otázky a odpovědi

Mimořádné životní situace

Co mám dělat, když odcházím na mateřskou dovolenou nebo když přijdu o práci a nebudu mít prostředky na placení příspěvků?

Pokud pro vás bude s nástupem na mateřskou dovolenou nebo v případě, že dočasně přijdete o práci, obtížné přispívat si na penzijní spoření, máte možnost požádat o snížení příspěvků účastníka až na min. 100 Kč, případně 300 Kč měsíčně, pokud nechcete přijít o hlavní benefit - státní příspěvek. Nebo můžete požádat o přerušení či odklad placení příspěvku. Po dobu přerušení a odkladu nenáleží účastníkovi státní příspěvky. Kdykoliv následně můžete přerušení či odklad placení odvolat a začít si znovu prostředky na penzi ukládat.

Nahoru

Jak mám postupovat při změně zaměstnání?

Pokud nový zaměstnavatel mezi benefity uvádí spoření na penzi, informujte ho, u které penzijní společnosti máte spoření sjednáno. Je pravděpodobné, že bude na vaše spoření také přispívat.

Nahoru

Jak postupovat, když odjíždím do zahraničí?

Jestliže odjíždíte do zahraničí na přechodnou dobu a vaše trvalé bydliště zůstává stále v ČR, podmínky pro penzijní spoření se nemění. Můžete nadále platit příspěvky, za které máte nárok na státní příspěvky. Pokud však uvažujete i o změně trvalého bydliště, raději se poraďte na naší klientské lince 955 525 999.

Nahoru

Co se stane se smlouvou nezletilého, když na jeho smlouvu rodič přestane platit příspěvek účastníka?

Účastník (zákonný zástupce nezletilého) bude upozorněn dopisem na neuhrazení tří po sobě jdoucích plateb. Podobný dopis obdrží účastník po 6 měsících od poslední platby. Jestliže jsou již na smlouvě nějaké finanční prostředky, naše penzijní společnost smlouvu neruší a smlouva zůstává nadále aktivní. Až se účastník stane zletilým, může pokračovat ve spoření, nebo si vybrat prostředky formou odbytného (pokud spoření trvalo aspoň 24 měsíců).

Nahoru

Co se stane s mou smlouvou, pokud se rozvádím?


Doplňkové penzijní spoření spadá do společného jmění manželů, pokud jeden z manželů neprokáže, že peníze byly v jeho výlučném vlastnictví. Smlouva jako taková se nedá rozdělit. V případě, že se manželé nedohodnou na jiné formě vyrovnání, musí se smlouva ukončit a prostředky z ní následně rozdělit rovným dílem. Je ale třeba myslet na to, že ve většině případů dojde ke ztrátě výhod, jako je státní podpora a daňové odpočty, na které ztratíte nárok. Když vaše smlouva pokračuje dál, zkontrolujte si a případně změňte osobu určenou pro vyplacení prostředků v případě vašeho úmrtí.

Nahoru

Co se stane s mými penězi v doplňkovém penzijním spoření, pokud zemřu?

Vaše peníze budou vždy vyplaceny vašim blízkým. Záleží na tom, zda jste ve své smlouvě určili osobu nebo osoby, které by měly po vaší smrti nárok na naspořené prostředky bez dědického řízení, jinak se finanční prostředky stávají součástí dědictví. Pokud byste zemřeli před dovršením 60 let věku, bude vyplaceno odbytné určené osobě/dědici  (bez státních příspěvků). V případě, že dojde k úmrtí ve věku 60 let a více, a zároveň již bylo odspořeno 60 měsíců, bude vyplaceno jednorázové vyrovnání určené osobě nebo dědici (včetně státních příspěvků). Detailní informace najdete v dolní části  zde.

Nahoru

Přišel mi dopis o DUPLICITĚ, co mám dělat? U které společnosti mám založené penzijní spoření?

Po letech spoření je možné, že zkrátka zapomenete, u koho si spoříte. Žádný výpis zrovna není po ruce. Jak zjistit, kde si vlastně spořím? Ministerstvo financí provozuje podle § 15 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření informační systém doplňkového penzijního spoření, a to mimo jiné pro účely zpracování žádosti o poskytnutí státního příspěvku a vedení údajů o účastnících. Podle § 15 odst. 5 a 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření účastníkovi na žádost poskytuje ministerstvo údaje vedené v informačním systému k jeho osobě.

Pokud vám má ministerstvo poskytnout konkrétní informace o údajích vedených ve shora uvedeném informačním systému k vaší osobě, pak je nezbytné, abyste v žádosti uvedli jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, rodné číslo a žádost opatřili vlastnoručním podpisem, popřípadě elektronické podání podepsali uznávaným elektronickým podpisem (neboť se jedná o poskytnutí osobních údajů).

Žádost směřujte na tuto adresu:
MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
Letenská 15
118 10 Praha 1

více informací naleznete zde 

Nahoru

FAQ

Jaké jsou podmínky pro vstup do doplňkového penzijního spoření?

Doplňkové penzijní spoření je určeno všem zájemcům bez ohledu na věk, národnost či státní příslušnost.

Nahoru

Nárok na výplatu penze v DPS byl snížen na věk 60 let. Dochází tím ke sjednocení podmínek s penzijním připojištěním?

Snížení věku pro nárok na čerpání penze na 60 let platí u všech smluv DPS, u penzijního připojištění je potřeba se řídit daným penzijním plánem. Další podmínkou je odspoření minimálně 60 měsíců. V případě nesplnění jedné z podmínek vzniká účastníkovi po odspoření min. 24 měsíců nárok na odbytné (bez státních příspěvků).

 

Nahoru

Může mi zaměstnavatel přispívat na penzi v doplňkovém penzijním spoření?

Ano, zákon ale vyžaduje souhlas účastníka s tímto příspěvkem. 

Nahoru

Mohu mít doplňkové penzijní spoření i v důchodu?

Ano, tento produkt lze využít i v důchodu. V současné době je doplňkové penzijní spoření jedním z nejvýhodnějších investičních produktů na trhu, na který se navíc váže státní příspěvek. Pro výběr prostředků je třeba splnit dvě podmínky: dosažení věku 60 let a odspořená doba minimálně 60 měsíců.

Nahoru

Co je to „předdůchod“?

Předdůchod je zákonná možnost čerpání pravidelné dávky z doplňkového penzijního spoření (DPS). Umožňuje účastníkům DPS odejít do penze dříve a za výhodnějších podmínek, než poskytuje předčasný starobní důchod od státu. Jedná se o pravidelnou dávku vyplácenou účastníkovi z jeho naspořených prostředků u penzijní společnosti, a to až 5 let před dosažením důchodového věku (u stanovení věku žen se postupuje jako u mužů stejného data narození). Bližší informace naleznete zde.

Nahoru

Jsou u smluv pro nezletilé účastníky státní příspěvky stejné jako pro dospělé?


Ano, výše státních příspěvků je navíc sjednocená u všech typů smluv (penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření - viz. zákon 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření).

Nahoru

Můžu si odečítat z daní příspěvky, které jsem poslal na doplňkové penzijní spoření svého nezletilého dítěte?


Zákonný zástupce nemůže uplatnit daňovou úlevu z příspěvků, které zasílá na smlouvu nezletilého. Daňové zvýhodnění může ze zákona uplatnit pouze vlastník smlouvy.

Nahoru

Založím-li smlouvu 12 letému dítěti, může si vybrat 1/3 vlastních příspěvků po odspoření 10 let ve 22 letech věku?


To možné není. Nárok na výběr 1/3 vlastních prostředků bude mít pouze účastník, který splní současně 2 podmínky, a to, že v roce dosažení 18 let věku bude mít odspořeno zároveň 120 měsíců. Vybrat si může až 1/3 vlastních prostředků bez státních příspěvků. Ty nadále zůstávají na účtu.

Nahoru

Jak je možné zrušit smlouvu nezletilé osoby, resp. kým? Stačí jeden ze zákonných zástupců, nebo musí být podepsáni oba? Bude zapotřebí souhlasu opatrovnického soudu?

Po 24 odspořených měsících je smlouvu možné zrušit. Při ukončení je nutný souhlas opatrovnického soudu. Vypořádání je odbytným.

Nahoru

Jak postupovat při převodu smlouvy nezletilého účastníka k jiné penzijní společnosti?

Převést prostředky nezletilého účastníka k jiné penzijní společnosti může zákonný zástupce nezletilého účastníka. Postup vyžaduje dva kroky:

  1. výpověď smlouvy, 
  2. žádost o převod.

K ukončení smlouvy a nakládání s prostředky nezletilého je vyžadován souhlas příslušného soudu.

Nahoru

Má smlouva datum ukončení?

Smlouva je sjednána na dobu neurčitou. O výplatu prostředků lze požádat po splnění podmínek pro vznik nároku na jednotlivé dávky z doplňkového penzijního spoření.

Nahoru

Proč vidím v ročním výpisu rozdíl mezi zaplacenou a aktuální částkou?

Každý penzijní účet se skládá z peněžního a majetkového podúčtu. Příspěvek účastníka (zaslaná částka) se eviduje na peněžním podúčtu, ve kterém jsou prostředky evidovány v nominální hodnotě. Každý příspěvek je neprodleně po připsání na peněžní účet investován, tzn. za aktuální hodnoty penzijní jednotky jsou nakoupeny podíly v účastnických fondech. Tyto podíly jsou vedeny na majetkovém podúčtu a vyjadřují aktuální hodnotu podílu v Kč.

Nahoru

Můžu v průběhu spoření přijít o vložené peníze?

Doplňkové penzijní spoření je investiční produkt se všemi možnostmi dlouhodobého zhodnocování peněz, ale i riziky. Penzijní společnost nabízí strategie životního cyklu, které pravidelně upravují nastavení poměru mezi jednotlivými fondy v dané strategii v závislosti na věku klienta a poměru rozložení investic do jednotlivých fondů. Pokud se poměr rozložení vychýlí, automaticky je korigován tzv. vyvážením. Tím se strategie životního cyklu s pravidelnými platbami příspěvků osvědčují zejména i v období turbulentního vývoje na finančních trzích a případná ztráta účastníka je tak minimalizována.

Nahoru

Proč je můj penzijní účet v mínusu?

Doplňkové penzijní spoření je investiční produkt. Hodnota penzijní jednotky se mění minimálně jednou za týden a vyjadřuje aktuální hodnotu majetku v účastnických fondech v závislosti na vývoji finančních trhů. Penzijní spoření je potřeba posuzovat včetně jeho dalších výhod, konkrétně státního příspěvku a daňových úlev a možnosti příspěvku zaměstnavatele. Z toho hlediska a z hlediska nízkých poplatků se v současné době jedná o jeden z nejvýhodnějších investičních produktů.

Nahoru

Jaká je cílová částka spoření?

Cílová částka se při zakládání spoření na penzi neurčuje. Záleží pouze na vašich cílech a vašich finančních možnostech v celém průběhu spoření. Finální částku si můžete ověřit a namodelovat v naší Kalkulačce.

Nahoru

Můžu si na penzijní účet zaslat mimořádný vklad?

Ano, tuto možnost máte a bývá často využívána v době, kdy našim účastníkům například končí jiné spoření a mají k dispozici volné prostředky.

Nahoru

Proč jste mi nezaslali daňové potvrzení a kde ho můžu dohledat?

Potvrzení o platbách příspěvků na doplňkové penzijní spoření pro zdaňovací období od 1. 1. do 31. 12. daného roku rozesíláme vždy okolo poloviny ledna roku následujícího.
Standardně zasíláme daňové potvrzení ("DP") klientům ve věku od 18 do 70 let, jejichž vlastní příspěvek alespoň v jednom měsíci v roce překročil 1 000 Kč.
Nejčastějším důvodem nedoručení je to, že klient nesplní podmínku pro uplatnění daňových úlev, případně chybná adresa (poštovní nebo e-mailová). Pokud klient DP neobdrží, lze si ho vyžádat telefonicky nebo e-mailem.
Potvrzení je k dispozici v aplikaci „Můj penzijní účet“ (WebGarant) v záložce „Daňové potvrzení“. Klientům KB je DP dostupné i prostřednictvím internetového bankovnictví MojeBanka nebo v KB Mobilní Bance.

Nahoru

Kdy mi zašlete výpis mého účtu doplňkového penzijního spoření?

Roční výpisy z doplňkového penzijního spoření zasíláme vždy do konce měsíce ledna následujícího roku.  Klienti KB PS mohou využít služby Můj penzijní účet, kde si mohou roční výpis stáhnout. Klienti KB navíc mají uložené roční výpisy i v internetovém bankovnictví MojeBanka nebo v KB Mobilní Bance.

Nahoru

Přišel mi dopis o DUPLICITĚ, co mám dělat? U které společnosti mám založené penzijní spoření?

Po letech spoření je možné, že zkrátka zapomenete, u koho si spoříte. Žádný výpis zrovna není po ruce. Jak zjistit, kde si vlastně spořím? Ministerstvo financí provozuje podle § 15 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření informační systém doplňkového penzijního spoření, a to mimo jiné pro účely zpracování žádosti o poskytnutí státního příspěvku a vedení údajů o účastnících. Podle § 15 odst. 5 a 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření účastníkovi na žádost poskytuje ministerstvo údaje vedené v informačním systému k jeho osobě.

Pokud vám má ministerstvo poskytnout konkrétní informace o údajích vedených ve shora uvedeném informačním systému k vaší osobě, pak je nezbytné, abyste v žádosti uvedli jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, rodné číslo a žádost opatřili vlastnoručním podpisem, popřípadě elektronické podání podepsali uznávaným elektronickým podpisem (neboť se jedná o poskytnutí osobních údajů).

Žádost směrujte na tuto adresu:
MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
Letenská 15
118 10 Praha 1

více informací naleznete zde 

Nahoru

Výhody penzijního spoření využíváme oba. Momentálně jsme se rozhodli, že založíme doplňkové penzijní spoření i našim dětem. Každý měsíc budeme každému posílat 300 Kč, aby dosáhly alespoň na státní příspěvek, do doby, než si sami začnou vydělávat.

Jana a Pavel, státní úředníci, rodiče Davida (11 let) a Míši (7 let)

Jana a Pavel si uvědomují, že důchod je pro mladé v nedohlednu a rozhodli se vzít jejich budoucnost do svých rukou. Děti budou spořit dlouho, nemusí na začátku investovat vysoké částky. Míša si v 18 letech může vybrat 1/3 vložených prostředků a použít je, na co si sama bude přát.

Videoprůvodce on-line Videoprůvodce nyní nedostupný