Účastnické fondy

KB dynamický účastnický fond

KB vyvážený účastnický fond

KB spořicí konzervativní účastnický fond

KB povinný konzervativní účastnický fond

Komentář portfolio manažera k výkonnosti 

účastnických fondů v roce 2017_03/18
 (PDF/93,34 KB)


Vysvětlivky

Penzijní jednotka - podíl na majetku ve Fondu; Penzijní jednotka tak vyjadřuje podíl účastníka na majetku ve Fondu v souladu s § 93 odst. 2 a § 122 Zákona o doplňkovém penzijním spoření.

Aktuální hodnota penzijní jednotky se stanoví jako hodnota fondového vlastního kapitálu účastnického fondu, ve které se zohlední odpovídající část standardních nákladů ovlivňujících fondový vlastní kapitál účastnického fondu ke dni stanovení aktuální hodnoty penzijní jednotky, dělená počtem všech penzijních jednotek evidovaných na osobních účtech všech účastníků ve vztahu k tomuto účastnickému fondu ke dni stanovení aktuální hodnoty penzijní jednotky.

Účastnický fond - je soubor majetku, který náleží všem účastníkům doplňkového penzijního spoření a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka doplňkového penzijního spoření, a to v počtu penzijních jednotek.

Fondový vlastní kapitál - průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu každého účastnického fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu účastnického fondu za každý den příslušného období.

Osobní penzijní účet - účet, na kterém PS eviduje prostředky účastníka doplňkového penzijního spoření a penzijní jednotky účastníka v jednotlivých účastnických fondech. Skládá se z peněžního podúčtu a majetkového podúčtu.

  • Na peněžním podúčtu eviduje penzijní společnost: souhrn všech příspěvků klienta (vlastní příspěvek, státní příspěvek, příspěvek zaměstnavatele) přijatých na účet u depozitáře.
  • Na majetkovém podúčtu eviduje penzijní společnost: počet a hodnotu připsaných penzijních jednotek podle jednotlivých účastnických fondů a datum jejich připsání, počet a hodnotu odepsaných penzijních jednotek podle jednotlivých účastnických fondů a datum jejich odepsání.

KB Penzijní společnost, a.s. (KB PS) poskytla ke dni 31. 12. 2015 jednorázovou finanční dotaci do KB spořicího konzervativního účastnického fondu KB Penzijní společnosti, a.s., ve výši 233 520 Kč. Důvodem podpory je přiblížení se dlouhodobému výnosu, který odpovídá příslušnému rizikovému profilu fondu, založeného 1. 9. 2015.

KB Penzijní společnost, a.s. (KB PS) poskytla ke dni 23. 10. 2015 jednorázovou finanční dotaci do KB spořicího konzervativního účastnického fondu KB Penzijní společnosti, a.s., ve výši 39 091 Kč. Důvodem pro přímou finanční podporu fondu ze strany KB PS je snaha o podporu vzniku nového fondu v těžkém prostředí nulových až záporných úrokových sazeb a přiblížení se dlouhodobému výnosu, který odpovídá příslušnému rizikovému profilu.