Společenská odpovědnost & Udržitelné financování SFDR

Nové nařízení (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR) vstoupilo v platnost 10. března 2021. Cílem SFDR je poskytnout Vám informace, jak KB Penzijní společnost, a.s. (KB PS), s náležitým přihlédnutím k velikosti, povaze a rozsahu svých činností a typu finančního produktu, který poskytuje, zohledňuje hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti.

KB PS ve svých zásadách zveřejněných na https://www.kbps.cz/spolecenska-odpovednost popisuje, jak začleňuje do svých interních procesů postupy pro posuzování hlavních nepříznivých dopadů, s příslušnými finančními riziky a příslušnými riziky udržitelnosti. Rizika udržitelnosti znamenají environmentální, sociální nebo správní vlivy, které mají negativní materiální dopad na hodnotu investice. 

Toto prohlášení je konsolidovaným hlavním prohlášením o nepříznivých dopadech na udržitelnost KB PS jako účastníka finančního trhu ve vztahu penzijní společnosti a jejího produktu (účastnických fondů a Transformovaného fondu KB PS).

Tento dokument obsahuje posouzení hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost na základě ukazatelů týkajících se klimatu a životního prostředí, sociálních práv a práv zaměstnanců, dodržování indikátorů lidských práv, protikorupčních a úplatkářských záležitostí a indikátorů souvisejících s investicemi do suverénních a nadnárodních společností. Obsahuje také shrnutí zásad angažovanosti a odkazy na mezinárodní standardy.


PRINCIPY ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ A POPIS HLAVNÍCH NEPŘÍZNIVÝCH DOPADŮ NA UDRŽITELNOST

KB PS využívá pro obhospodařování fondů společnost Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (Amundi). Fondy jsou obhospodařovány v souladu s firemní politikou Amundi týkající se odpovědného investování. Výjimku mohou tvořit cenné papíry nakoupené ve fondech před datem účinnosti nařízení (EU) 2019/2088.

Společnost Amundi se ve své firemní politice řídí principy ESG. Je přesvědčena, že odpovědné investování nemusí být na úkor výkonnosti. Zakládá si na výběru kvalitních společností nejen po finanční stránce (tj. atraktivní ocenění nebo silná rozvaha), ale i těch, jejichž nefinanční faktory mohou z dlouhodobého hlediska zlepšit výnosy. Vyhodnocuje tak i dopady aktivit společností na životní prostředí nebo na společnost. Více informací k principům ESG a k odpovědnému investování společnosti Amundi naleznete na webových stránkách https://www.amundi.cz/produkty/Investicni-reseni/odpovedne-investovani.

KB PS doporučuje svým klientům strategii spoření, a to na základě informací získaných z investičního dotazníku. Klient si může strategii spoření zvolit i na základě vlastních preferencí. KB PS nezohledňuje při doporučení strategie spoření principy nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti.

PROSAZOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH NEBO SOCIÁLNÍCH VLASTNOSTÍ NEBO SLEDOVÁNÍ UDRŽITELNÝCH INVESTIC V JEDNOTLIVÝCH FONDECH 

Níže uvedené fondy KB PS nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti

  • KB akciový účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
  • KB dluhopisový účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
  • KB povinný konzervativní účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
  • KB vyvážený účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
  • KB peněžní účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.
  • Transformovaný fond KB Penzijní společnosti, a.s.

Všechny fondy spravované KB PS jsou z hlediska regulace SFDR klasifikovány dle článku 6. Žádný z fondů nezohledňuje na úrovni produktu nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti. Příčinou je nedostatek tržních dat, na jejichž základě by bylo možné vyhodnocovat tato rizika. KB PS vyvíjí maximální úsilí, aby v budoucnu zajistila ve spolupráci se společností Amundi vyhodnocování výše uvedených rizik a nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti. 


PRINCIPY ODMĚŇOVÁNÍ KB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI

Principy odměňování KB PS mají za cíl podpořit celkovou strategii a obchodní cíle KB PS, předcházet nepřiměřenému přijímání rizik a neobezřetnému chování, brát v úvahu práva a zájmy klientů, podporovat nákladovou efektivnost a udržitelný růst, posilovat hodnotu společnosti z hlediska jak zaměstnanců, tak akcionářů a dalších zainteresovaných osob (stakeholders) prostřednictvím zdravé, obchodně citlivé politiky odměňování. Politika odměňování je nedílnou součástí jak strategie KB PS v oblasti lidských zdrojů, tak její celkové obchodní strategie.

Za tímto účelem KB PS zavádí systém odměňování, který nemotivuje zaměstnance k nadměrnému podstupování rizik, je v souladu s dlouhodobými zájmy KB PS, zamezuje střetům zájmů a zaručuje, že odměny neomezí schopnost KB PS posílit kapitál.

Cíle udržitelnosti jsme začlenili do motivačního systému top managementu a zaměstnanců zapojených do přechodu na udržitelnost.

 


ODKAZ NA MEZINÁRODNÍ NORMY

Skupina Société Générale (včetně KB PS) se zavázala postupovat dle environmentálních a sociálních (E&S) rizik potenciálně spojených s jejími aktivitami. Jako doplněk k těmto obecným principům E&S nastavila následující interní standardy.

Tři průřezová prohlášení k zásadním otázkám E&S, stanovující závazek Skupiny Société Générale (včetně KB PS) týkající se biologické rozmanitosti, klimatu a lidských práv.

Podrobnosti naleznete v prohlášení Všeobecné environmentální a společenské zásady.

S vědomím rostoucího tempa úbytku biologické rozmanitosti na celém světě se Skupina Société Générale (včetně KB PS) zavázala k respektování a zachování biologické rozmanitosti.

Podrobnosti najdete v prohlášení o Ochraně biodiverzity.

Skupina Société Générale (včetně KB PS) se zavázala neporušovat a respektovat cíle Pařížské dohody o klimatických vlivech.

Podrobnosti naleznete v prohlášení o Klimatických změnách.

Skupina Société Générale (včetně KB PS) se zavázala k respektování a podpoře lidských práv jako k jednomu ze základů svého systému řízení rizik v oblasti E&S.

Podrobnosti naleznete v prohlášení o Dodržování lidských práv.

Celé znění ke stažení zde.