Podmínky pro poskytování a využívání služby Můj penzijní účet (prostřednictvím aplikace WebGarant)

1           Úvodní ustanovení 

1.1.    Podmínky pro poskytování a využívání aplikace WebGarant (dále jen „Podmínky“) jsou závazné pro všechny Uživatele aplikace WebGarant, resp. „Účastníky“. Uživatel je povinen se s nimi seznámit a dodržovat je.

 2           Kdo může využívat službu Můj penzijní účet

2.1.    Službu Můj penzijní účet může sjednat a využívat každý Účastník na adrese www.penzekbps.cz

2.2.    Uživatel využívá aplikaci WebGarant na základě přidělení přístupu k této aplikaci. Vztahy mezi Účastníkem a KB Penzijní společností, a.s. se řídí především Smlouvou a dále příslušnými obecně závaznými právními předpisy ČR. 

3         Podmínky poskytování služeb aplikace WebGarant 

3.1.    V rámci procesu Registrace, Reaktivace a Aktivace možnosti změn Účastník potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a souhlasí, že se bude řídit jejich ustanoveními. Poskytnutím kontaktních údajů v rámci výše uvedených procesů Účastník souhlasí, že je KB Penzijní společnost, a.s.  využije pro elektronickou komunikaci s Účastníkem. KB Penzijní společnost, a.s. doručuje Uživatelům korespondenci přednostně elektronicky (zejména roční výpisy a daňové potvrzení).

3.2.    Pokud Účastník sjednal službu Můj penzijní účet dodatkem ke smlouvě o penzijním připojištění se státním příspěvkem, potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a souhlasí, že se bude řídit jejich ustanoveními. 

3.3.    Zásady bezpečnosti pro používání aplikace WebGarant

Aplikace je optimalizována pro prohlížeče Chrome 81 a Microsoft Internet Explorer 11. Aplikace je optimalizovaná na rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů.

a)      Používání bezpečného hesla

Jednoduché heslo lze snadněji rozluštit a zneužít. Nepoužívejte proto slova a čísla, která mají souvislost se jmény rodinných příslušníků, jejich datem narození, jejich telefonním číslem apod. Bezpečné heslo je kombinací velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků (tečka, vykřičník, otazník atd.). Bezpečné heslo by mělo mít minimálně osm znaků.

b)      Ochrana hesla

Heslo nebo PIN si nezaznamenávejte na poznámkové papírky, do diářů, do telefonů, na čipovou kartu apod. V žádném nastavení počítače nepovolujte zapamatování hesel. Dodržujte zásadu, že hesla se nikomu nesdělují, a to ani rodinným příslušníkům!
TIP: Doporučujeme, abyste si svá hesla a PINy po určitých časových intervalech měnili.

c)       Aktualizace operačního systému

Pravidelně aktualizujte operační systém, prohlížeč a veškeré programové vybavení. Pravidelně instalujte aktualizační soubory, které odstraňují chyby a zranitelnosti programového vybavení a snižují bezpečnostní rizika. Používejte pouze legálně nabyté programové vybavení, jehož výrobce vám garantuje podporu ve formě pravidelných bezpečnostních aktualizací.

d)      Vlastní počítač
K využívání našich služeb doporučujeme používat pouze svůj domácí, příp. firemní počítač. Neumožňujte práci s vlastním počítačem neznámé osobě. Svůj počítač zabezpečte vždy, když s ním právě nepracujete. Po dobu krátké nepřítomnosti ho uzamkněte klávesovou zkratkou Win + L, v případě dlouhodobé nepřítomnosti počítač vypněte. S počítačem pracujte pod účtem neprivilegovaného Uživatele (user), práce s vyššími oprávněními (Administrator, root) umožňující instalaci programového vybavení je bezpečnostním rizikem.

TIP: V nabídce Start/Nastavení/Ovládací panely/Uživatelské účty je možno ověřit, zda váš účet má/nemá práva administrátora. Pro využívání našich služeb nedoporučujeme používat počítač, o kterém nic nevíte (např. počítač v internetové kavárně).

e)      Ochrana počítače

Používejte programy, které chrání váš počítač, jako jsou antivirové programy, anti-spywarové programy a osobní firewally. Vždy mějte na svém počítači nainstalovaný antivirový program, který zvyšuje ochranu před škodlivými programy (viry, červy, trojskými koni). Stejně tak je vhodné používat anti-spywarový program, který zvyšuje ochranu vašeho soukromí. Veškeré programové vybavení udržujte aktuální, včetně virových a spywarových definic.

TIP: Někteří výrobci software nabízejí antivirové programy pro domácí využití zdarma. K minimalizaci rizika neoprávněného přístupu na váš počítač během připojení k internetu slouží tzv. osobní firewall. Jedná se o programové vybavení nebo samostatné zařízení, které dokáže odlišit oprávněné a neoprávněné požadavky na datovou výměnu mezi vaším počítačem a internetem.

TIP: Některé operační systémy jako Windows a Linux obsahují vestavěný osobní firewall. Lze ale využít i široké nabídky výrobců, z nichž někteří nabízí firewally pro domácí použití zdarma.

f)        Opatrné chování na internetu

Navštěvujte na internetu pouze známé a důvěryhodné stránky. Stránky, kterým jejich tvůrci nevěnují patřičnou péči, jsou nejčastějším zdrojem nákazy vašeho počítače. Vyvarujte se také stahování a spouštění souborů s neznámým obsahem, které mohou společně se svým proklamovaným účelem vykonávat činnost, k níž nejsou oprávněny (trojští koně, spyware).
TIP: Především stránky s erotickým obsahem a stránky distribuující nelegální software mnohdy obsahují škodlivé programy, které mohou infikovat váš počítač a následně provádět činnost, kterou nemáte pod kontrolou. Kontrolujte na přihlašovací stránce řádek pro zadání internetové adresy. Vždy se přesvědčte, že se jedná opravdu o stránku, kterou požadujete zobrazit.

g)       Opatrná práce s e-maily
Neotevírejte e-mailové zprávy od adresátů, které neznáte, nebo zprávy, které mají podezřelý název obsahující zkomolená slova, nezvyklé slovní obraty a pravopisné chyby. Nepracujte s přílohami takových zpráv a raději je smažte.

h)      Ochrana osobních údajů 

Nesdělujte osobní údaje, hesla či kódy PIN formou e-mailu. 

3.4.    Účastník, který má přístup k aplikaci WebGarant, může tuto aplikaci využívat pouze k získávání a změně vybraných údajů spoření na penzi, vedeného pro něj v KB PS. 

3.5.    Dojde-li k ukončení Smlouvy, bude automaticky zrušen přístup Uživatele k aplikaci WebGarant. 

3.6.    KB PS si vyhrazuje právo zablokovat přístup ke službě Můj penzijní účet (k aplikaci WebGarant) nebo změnit či pozastavit poskytování služby Můj penzijní účet na dobu nezbytně nutnou, bude-li to zapotřebí ze závažných, zejména bezpečnostních důvodů.

 4         Služby aplikace WebGarant 

4.1.    Služba Můj penzijní účet umožňuje Uživatelům zejména:

  • získat informace o smlouvě
  • nahlížet a kontrolovat historii plateb
  • měnit vybrané údaje 
  • stahovat daňová potvrzení a roční výpisy 

5         Bezpečnost aplikace WebGarant 

5.1.    KB PS využívá k zajištění bezpečného přístupu ke službám aplikace WebGarant přihlášení do aplikace přiděleným jménem a heslem a dále uplatňuje ověření pomocí SMS autorizace (při požadavcích na změny údajů a přihlášení do aplikace), která splňuje požadavky na zajištění ověření identity Uživatele pomocí zaslání ověřovacího SMS kódu.

Pokud Uživatel 3 x po sobě zadá nesprávný autorizační kód, bude jeho přístup zablokován a Uživatel si musí požádat o nové heslo. Pokud Uživatel nezadá autorizační kód do 30 minut, neproběhne jeho ověření (u přihlášení do aplikace je nutné kód zadat do 3 minut). Účastník souhlasí s tím, že KB PS je oprávněna shromažďovat a vyhodnocovat informace související s přístupem Uživatelů ke službám aplikace WebGarant. Úkony ověřené zasláním SMS autorizace jsou pro Účastníka závazné. 

5.2.    Pokud Uživatel nepracuje s aplikací po dobu delší než 60 minut, je automaticky odhlášen. 

5.3.    KB PS není odpovědna za případy, kdy nelze využít služby aplikace WebGarant z důvodů mimo kontrolu KB PS nebo jejích partnerů (přerušení dodávky elektrické energie, přerušení spojení s KB PS prostřednictvím internetové sítě, stávka apod.). 

5.4.    KB PS není odpovědna za ztrátu přihlašovacích údajů, jejich zneužití dalšími osobami, ani za škody, které z tohoto vyplývají.

5.5.    Sítě elektronických komunikací (veřejné telefonní linky, linky mobilních sítí, e-mail a fax) sloužící pro komunikaci mezi KB PS a Účastníkem dle těchto Podmínek, nejsou pod přímou kontrolou KB PS, a KB PS tak neodpovídá za škodu způsobenou Účastníkovi jejich případným zneužitím. Ochranu těchto sítí a důvěrnost jimi zasílaných zpráv jsou povinni zajišťovat příslušní poskytovatelé služeb elektronických komunikací, zejména ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

6         Povinnosti Účastníka 

6.1.    Účastník je povinen využívat služby aplikace WebGarant v souladu s těmito Podmínkami. Účastník je zejména povinen dodržovat zásady bezpečnosti pro používání internetového přístupu k aplikaci WebGarant, ve kterém jsou obsaženy některé zásady týkající se bezpečného využívání služeb aplikace WebGarant. KB PS doporučuje, aby si Účastník před každým použitím aplikace WebGarant prostudoval Zásady bezpečnosti pro používání aplikace WebGarant (bod 3.3.). 

6.2.    Účastník je povinen hlásit změnu e-mailu a číslo mobilního telefonu. 

6.3.    Účastník je povinen bez zbytečného odkladu informovat KB PS, jestliže má podezření na jakoukoli programovou chybu nebo chybu či zneužití týkající se aplikace WebGarant. KB PS je po tomto oznámení oprávněna znemožnit využívání služeb aplikace WebGarant. Účastník se zavazuje účinně spolupracovat s KB PS při realizaci nápravných opatření navržených KB PS.

6.4.    KB PS není odpovědna za nefunkčnost aplikace WebGarant instalované na počítači využívaném Účastníkem a nefunkčnost služeb aplikace WebGarant způsobenou třetí stranou (např. programem jiného výrobce, zavirováním počítače, hardwarovou závadou pracovní stanice apod.) nebo vyšší mocí.

 6.5.    KB PS odpovídá pouze za přijatá a potvrzená data. KB PS neodpovídá za případné škody vzniklé chybným nebo duplicitním zadáním dat prostřednictvím služeb KB PS. 

6.6.    Veškeré informace o systému a službách aplikace WebGarant a jejich využití mají důvěrný charakter a Účastník tyto informace nesmí použít v rozporu s účelem, ke kterému byly poskytnuty. 

6.7.    Účastník je povinen chránit bezpečnostní údaje, především před jejich ztrátou, vyzrazením, odcizením nebo zneužitím. Účastník je dále povinen chránit před zneužitím vlastní systém výpočetní techniky a jeho prvky. 

6.8.    O existenci jakéhokoliv rizika zneužití aplikace WebGarant je Účastník povinen bez zbytečného odkladu informovat KB PS a požádat o zablokování přístupu ke službám aplikace WebGarant. KB PS je po tomto oznámení oprávněna zablokovat přístup ke službám aplikace WebGarant nebo změnit či pozastavit poskytování služeb aplikace WebGarant. 

6.9.    Účastník může užívat aplikaci WebGarant pouze účelům uvedených v těchto Podmínkách. 

6.10.    Účastník odpovídá KB PS za škodu, která jí vznikne porušením jeho povinností podle Podmínek. 

6.11.    KB PS neodpovídá za neautorizované nebo nesprávně provedené transakce, ani za škodu, která Účastníkovi vznikla v důsledku porušení jeho povinností stanovených v Podmínkách, včetně případné škody vzniklé v důsledku chybné autorizace.

 7         Vymezení pojmů 

7.1.    Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v těchto Podmínkách následující význam: 

Aplikace je softwarové vybavení poskytnuté Účastníkovi KB PS pro služby aplikace WebGarant, která je k dispozici na adrese www.penzekbps.cz.

KB PS je KB Penzijní společnost, a.s., se sídlem Praha 5, nám. Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČ: 61860018, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2865.

Registrace je proces získání přístupových údajů do služby Můj penzijní účet.

Reaktivace je jednorázový proces zavedení druhého faktoru autentizace do služby Můj penzijní účet za účelem zvýšení bezpečnosti a ochrany citlivých údajů.

Aktivace možnosti změn je jednorázový proces, kterým uživatelé přistupující do služby Můj penzijní účet z internetového bankovnictví KB (bez přidělených přístupových údajů) mohou aktivovat SMS autorizaci.

Smlouva je smlouva o doplňkovém penzijním spoření nebo smlouva o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřená dle příslušných zákonů s KB PS v písemné formě.

SMS autorizace je proces identifikace Uživatele, kdy aplikace generuje jednorázový kód sloužící k ověření Uživatele, který je KB PS oprávněna zaslat Uživateli na sjednané číslo mobilního telefonu.

Účastník je fyzická osoba, která uzavřela Smlouvu.

Uživatel je držitel přístupu do aplikace WebGarant, který je oprávněn využívat služby aplikace WebGarant.

7.2.    Odkazy na webové stránky KB PS jsou odkazy na adresu www.kbps.cz, případně jiné webové adresy, které KB PS používá nebo bude používat v souvislosti s poskytováním služby aplikace WebGarant.

8         Závěrečná ustanovení 

8.1.    KB PS je oprávněna tyto Podmínky průběžně upravovat. 

8.2.    Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 10. 2. 2021.