Legislativa

KB Penzijní společnost, a.s. vznikla přeměnou Penzijního fondu Komerční banky (PF KB) na základě zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Stávající účastníci a příjemci dávek z PF KB se tak ze zákona stali účastníky transformovaného KB Penzijního fondu (dále jen „transformovaný fond“), který je obhospodařován KB Penzijní společností.

KB Penzijní společnost, a.s., prostřednictvím transformovaného fondu bude dále provozovat penzijní připojištění (podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění) pro účastníky penzijního připojištění a příjemce dávek, vůči nimž byly závazky vyčleněny do transformovaného fondu.

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., je základní právní normou, která upravuje vznik, zánik, průběh penzijního připojištění a nároky z něj plynoucí.

Ochrana osobních údajů je obsažena již přímo v zákoně č. 42/1994 Sb., konkrétně v § 38, ve věcech, které nejsou přímo upraveny tímto paragrafem, se vychází z obecné úpravy dané zákonem č. 101/2000, o ochraně osobních údajů.

Otázky daní a možností snížení daňového základu upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování.

Na základě dohody FATCA je nutné při sjednávání nových smluv o Doplňkovém penzijním spoření (DPS ve III. pilíři) s dotčeným zájemcem vyplnit mimo smluvní dokumentace ještě dokument W-9 nebo W-8BEN podle níže uvedených pravidel.

W-9

určený pro americkou osobu:

U.S. person

fyzická osoba, která je občanem USA a/nebo je rezidentem USA, např.

 • má státní občanství USA a žije v USA
 • má státní občanství USA a žije mimo území USA
 • má dvojí občanství (USA a další země, vč. České republiky)
 • je držitelem zelené karty
 • není občanem USA, ale splňuje test významné přítomnosti v USA (osoba je v USA přítomna minimálně 31 dní v běžném roce nebo 183 dní během běžného roku a dvou předchozích let). Blíže zde.

W-8BEN

určený pro americké indicie:

U.S. indicie

informace indikující možnou příslušnost klienta k USA

 • státní občanství USA
 • stát místa narození v USA
 • adresa do USA – aktuální adresa pro doručování a/nebo pobytu
 • průkaz totožnosti vydaný v USA
 • stát daňové domicilace v USA
 • telefonní kontakty do USA
 • trvalý příkaz ve prospěch účtu vedeného v USA
 • plná moc nebo podpisové právo udělené osobě s adresou v USA

Zákony ke stažení: