Slovníček pojmů

Prostřednictvím daňových úlev motivuje stát občany k většímu zapojení do soukromého spoření na důchod a k vyššímu příspěvku. Účastník III. pilíře si může od základu daně z příjmu fyzických osob odečíst roční úhrn vlastních příspěvků až 24 000 Kč. Maximální výhodu je možné získat při vlastním příspěvku od 36 000 Kč za rok (3 000 Kč měsíčně a více). Na daních tak může ušetřit až 3 600 Kč/rok.

Depozitář eviduje majetek v transformovaném fondu i v účastnických fondech a kontroluje, zda penzijní společnost nakládá s majetkem v souladu se zákonem, depozitářskou smlouvou, smlouvami s účastníky a statutem. Depozitářem KB Penzijní společnosti je Česká spořitelna.

Spoření na důchod u penzijní společnosti při uzavření smlouvy po 1. 1. 2013. Systém doplňkového penzijního spoření je nástupcem původního systému penzijního připojištění (dnes již uzavřeného pro vstup nových účastníků).

Forma výplaty dávky pravidelně se opakující penze do konce života účastníka.

Forma výplaty prostředků z penzijního spoření (ze smluv penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření). Podmínkou pro výplatu je přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně a spoření účastníka v délce alespoň 36 měsíců. Tuto penzi vyplácí penzijní společnost.

Cílem investičního dotazníku je získat od zájemce o spoření na penzi informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti financí a investičních nástrojů a zjistit jeho cíle a preference ve vztahu k investičním strategiím. Na základě vyhodnocení dotazníku doporučí penzijní společnost zájemci vhodnou strategii spoření. Klient nemá povinnost vyplnit investiční dotazník či odpovědět na jednotlivé otázky. V takovém případě penzijní společnost zájemci doporučí konzervativní nebo vyváženou strategii spoření - v závislosti na délce jeho investičního horizontu. Pokud i přes doporučení penzijní společnosti bude zájemce trvat na volbě jiné strategie spoření, je to možné, ale bude upozorněn, že volba neodpovídá zjištěným skutečnostem (tato povinnost vyplývá ze zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření).

Investiční profil účastníka je vyhodnocen na základě souhrnu informací sdělených účastníkem v investičním dotazníku. Vypovídá o jeho znalostech a zkušenostech z oblasti financí, znalostech a zkušenostech s investičními nástroji, do kterých účastnické fondy investují, toleranci a preferencích ve vztahu k investičnímu riziku a cílech v rámci doplňkového penzijního spoření.

U doplňkového penzijního spoření je podmínkou pro výplatu jednorázového vyrovnání dosažení věku 60 let a doby spoření v délce minimálně 60 měsíců. V transformovaném fondu se vznik nároku řídí penzijním plánem.

Forma výplaty prostředků z penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření. Odbytné je vypláceno v případě, že účastník vypoví smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo smlouvu o penzijním připojištění před vznikem nároku na ostatní typy dávek. U doplňkového penzijního spoření vzniká nárok na výplatu odbytného po odspoření alespoň 24 měsíců. Výplata odbytného není zpoplatněna. U smluv penzijního připojištění vzniká nárok na výplatu odbytného po odspoření alespoň 12 měsíců. Zde je výplata odbytného v prvních pěti letech spoření zpoplatněna. Připsané státní příspěvky jsou při výplatě formou odbytného vráceny Ministerstvu financí. Výpovědní lhůta při žádosti o odbytné činí 1 měsíc u doplňkového penzijního spoření, 2 měsíce u penzijního připojištění. Odbytné vyplácí penzijní společnost.

Penzijní společnost spravuje prostředky účastníků doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění. Povolení k činnosti penzijních společností uděluje Česká národní banka, která společně s Ministerstvem financí také dozoruje její činnost.

1 2

Už jsme oba ve starobním důchodu, přesto dál spoříme na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Rozhodli jsme se, že našemu vnoučkovi Dominikovi k narození založíme doplňkové penzijní spoření a budeme mu každý měsíc ukládat 500 Kč. Až dospěje, bude mít možnost si část peněz vybrat.

Manželé Novákovi, čerství prarodiče vnuka Dominika

Manželé Novákovi se Dominikovi rozhodli dát správný základ do budoucna. Naučí ho, že pravidelné spoření má smysl. Až si začne vydělávat sám, převezme zodpovědnost za sebe a s velkou pravděpodobností bude ve spoření pokračovat.