Platba příspěvků a výplata dávek

Platba příspěvků do doplňkového penzijního spoření

Účastník Zaměstnavatel
Číslo účtu 300300232/0800 300300232/0800
Variabilní symbol číslo smlouvy číslo smlouvy
Konstantní symbol 3558 3552
Specifický symbol --- IČO zaměstnavatele

U hotovostní platby vlastního příspěvku účastníka použijte KS = 379 (na pokladně Komerční banky, a.s., nebo České spořitelny, a.s., je vklad zdarma).

Pro převod platby ze zahraničí DPS

Název banky, adresa, stát:
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Česká republika

Název účtu, stát:
PENZ. FOND KOMB, CZECH REPUBLIC

BIC: GIBACZPXXXX
IBAN: CZ25 0800 0000 0003 0030 0232

Pokud do příkazu nelze zadat variabilní, konstantní s specifický symbol, uveďte tyto informace do části Popis platby následovně:
příklad VS/KS/SS – číslo smlouvy/3552/IČO

Variabilní symbol:
číslo smlouvy doplňkového penzijního spoření

Konstantní symbol:
příspěvku pojištěnce 3558
příspěvku zaměstnavatele 3552

Specifický symbol:
pouze u příspěvku zaměstnavatele IČ organizace

Daňové optimum (DO) na smlouvách DPS

 • Služba DO umožňuje optimální využití přijatých plateb účastníka pro účely daňového odpočtu.
 • Služba DO je ve smlouvě nebo v dodatku sjednána označením okénka "Daňové optimum".
 • V DPS se všechny došlé příspěvky účastníka evidují na osobním peněžním podúčtu a na aktuální měsíc se z něj umístí částka ve výši smluvně sjednaného měsíčního příspěvku, případně méně, pokud by k danému měsíci nebyl na osobním peněžním podúčtu k dispozici dostatek prostředků. Jestliže je součet příspěvků účastníka přesahujících v jednotlivých měsících 1 000 Kč menší než 24 000 Kč, může klient získat maximální daňový odečet následovně:
 1. provést během roku mimořádnou platbu a písemně ji oznámit KB PS;
 2. případně pokud má účastník umístěno na osobním peněžním podúčtu větší množství finančních prostředků, je vhodné sjednat službu DO.
 • Služba DO zajistí, že v prosinci každého roku je z peněžního podúčtu evidenčně převedena a umístěna jednorázová platba ve výši zajišťující plný daňový odpočet.

Výplata prostředků z účastnických fondů

Podmínky výplaty prostředků z účastnických fondů a typy dávek jsou následující:

 1. Starobní penze na určenou dobu, zvláštní formou této penze je "předdůchod"
 2. Invalidní penze na určenou dobu
 3. Jednorázové vyrovnání
 4. Odbytné
 5. Jednorázové pojistné pro doživotní penzi
 6. Jednorázové pojistné pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu
 7. Kombinace výplaty dávek

1. Starobní penze na určenou dobu (min. 3 roky)

 • Podmínky pro vznik nároku: dosažení věku 60 let a odspořená doba minimálně 60 měsíců.
 • Vyplácí penzijní společnost.
 • Frekvence výplaty: měsíčně nebo kvartálně.
 • Možnost požádat o mimořádnou výplatu první splátky, maximálně však 30 % z celkové částky evidované na individuálním účtu (při výplatě ze 100 % účtu).

2. Invalidní penze na určenou dobu (min. 3 roky)

 • Podmínky pro vznik nároku: přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně a odspořená doba alespoň 36 měsíců.
 • Vyplácí penzijní společnost.
 • Frekvence výplaty: měsíčně nebo kvartálně.
 • Při žádosti o výplatu je třeba doložit kopii dokumentu "Rozhodnutí od ČSSZ" a doklad o aktuálnosti čerpání této penze (kopie výpisu z účtu či složenky z poslední doby).
 • Možnost požádat o mimořádnou výplatu první splátky, maximálně však do 30 % z celkové částky evidované na individuálním účtu.
 • Invalidní penzi z doplňkového penzijního spoření nelze vyplatit formou jednorázového vyrovnání.

3. Jednorázové vyrovnání

a) Jednorázové vyrovnání účastníkovi

  • Podmínky pro vznik nároku: dosažení věku 60 let a odspořená doba minimálně 60 měsíců.
  • Vyplácí penzijní společnost.

b) Jednorázové vyrovnání určené osobě nebo dědici

 • Podmínky pro vznik nároku:
  • pokud účastník zemřel po dni, ke kterému mu vznikl nárok na penzi či jednorázové vyrovnání (60 odspořených měsíců a dosažení 60 let věku), a před jejich vyplacením a určil-li osobu, vyplácí se jednorázové vyrovnání určené osobě;
  • pokud účastník zemřel po dni, ke kterému mu vznikl nárok na penzi či jednorázové vyrovnání, a před jejich vyplacením a neurčil-li účastník osobu, pak se stává jednorázové vyrovnání předmětem dědictví;
  • pokud účastník zemřel a starobní nebo invalidní penze na určenou dobu mu byla již vyplácena, pak je osobě určené vyplaceno jednorázové vyrovnání ve výši dosud nevyplacené částky.
 • Vyplácí penzijní společnost určené osobě nebo dědici včetně státních příspěvků.

4. Odbytné

a) Odbytné účastníkovi (při předčasném ukončení smlouvy)

 • Podmínky pro vznik nároku:
  • minimálně 24 měsíců odspořené doby a předčasné ukončení smlouvy výpovědí nebo dohodou.
 • Výplata neobsahuje státní příspěvky – ty jsou vráceny Ministerstvu financí.
 • Výpovědní lhůta činí 1 měsíc (počítá se od 1. dne měsíce následujícího po doručení do KB PS).
 • Výplata odbytného není zpoplatněna (ani do 5 let trvání smlouvy).
 • Vyplácí penzijní společnost.

b) Odbytné dědici nebo určené osobě (po zemřelém účastníkovi)

 • Podmínky pro vznik nároku:

  • úmrtí účastníka před vznikem nároku na starobní penzi, invalidní penzi, jednorázové vyrovnání nebo úhradu jednorázového pojistného do pojišťovny;
  • nárok na tuto výplatu vzniká hned, i po jednom odspořeném měsíci.
 • Bez výpovědní lhůty (výplata proběhne v měsíci následujícím po dodání žádosti do KB PS).
 • Výplata neobsahuje státní příspěvky – jsou vráceny Ministerstvu financí.

 • Vyplácí penzijní společnost.

5. Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi

 • Podmínky pro vznik nároku: dosažení věku 60 let a odspořená doba minimálně 60 měsíců.
 • Vyplácí zvolená životní pojišťovna.

6. Úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu (min. 3 roky)

 • Podmínky pro vznik nároku: dosažení věku 60 let a odspořená doba minimálně 60 měsíců.
 • Vyplácí zvolená životní pojišťovna.

7. Kombinace výplaty dávek (vyplácí penzijní společnost)

a) Kombinace penze starobní na určenou dobu s jednorázovým vyrovnáním.

b) Kombinace penze invalidní na určenou dobu s jednorázovým vyrovnáním.

c) Kombinace penze starobní na určenou dobu s penzí starobní na určenou dobu (postupné i současné čerpání prostředků ve formě penzí).

Předdůchod (forma penze na určenou dobu)

Předdůchod umožňuje účastníkům DPS odejít do penze dříve a za výhodnějších podmínek, než poskytuje předčasný starobní důchod od státu.
Jedná se o pravidelnou dávku vyplácenou účastníkovi z jeho naspořených prostředků u penzijní společnosti, a to až 5 let před dosažením důchodového věku (u stanovení věku žen se postupuje jako u mužů stejného data narození).

Předdůchod je jeden z výhodných typů výplaty dávky bez zdanění příspěvku zaměstnavatele.

Detailní informace o předdůchodech hledejte ZDE

Daňové aspekty výplaty dávek ve III. pilíři

Výplata prostředků při úmrtí účastníka doplňkového penzijního spoření

1. Úmrtí ve fázi spoření

a) Ve smlouvě o DPS je uvedena určená osoba:

Pokud účastník doplňkového penzijního spoření zemře a dosud mu nevznikl nárok na penzi (60 odspořených měsíců a dosažení 60 let věku), bude určené osobě vyplaceno odbytné (bez státních příspěvků).

Pokud dojde k úmrtí účastníka v době, kdy již splnil podmínky pro vznik nároku na penzi (60 odspořených měsíců a dosažení 60 let věku), bude určené osobě vyplaceno jednorázové vyrovnání (včetně státních příspěvků).

b) Nebyla-li uvedena určená osoba:

Pokud není ve smlouvě o DPS žádná osoba určena, stanou se prostředky předmětem dědického řízení.

Do splnění nároku na dávku (dosažení 60 let a odspoření 60 měsíců) u zemřelého účastníka se prostředky stávají součástí dědického řízení jen formou odbytného (bez státních příspěvků).

Po splnění nároku na dávku (dosažení 60 let a odspoření 60 měsíců) se prostředky stávají součástí dědického řízení formou jednorázového vyrovnání (včetně státních příspěvků).

2. Úmrtí v období výplaty

Pokud měl účastník sjednanou výplatu penze s výplatou na určenou dobu, náleží dosud nevyplacená část prostředků určené osobě nebo dědici (pokud účastníkem nebyla určena osoba), a bude vyplacena formou jednorázového vyrovnání včetně státních příspěvků (vyplácí penzijní společnost).