Co je doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření je určeno všem zájemcům bez ohledu na věk, národnost či státní příslušnost.

Nárok na státní příspěvky má účastník, který má trvalý pobyt na území České republiky, nebo má bydliště na území členského státu EU nebo jiného smluvního státu dle Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a je

 • účasten důchodového pojištění podle českých právních předpisů,
 • poživatelem důchodu z tohoto důchodového pojištění, nebo
 • účasten veřejného zdravotního pojištění v ČR.

Obecné výhody spoření v účastnických fondech doplňkového penzijního spoření (DPS)

 • Státní příspěvek až 2 760 Kč ročně.

 • Úspory na daních - daňový odpočet až 24 000 Kč/rok, úspora na dani z příjmu až 3 600 Kč/rok (projeví se v daňovém přiznání podávaném v roce 2018).

 • Možnost příspěvku zaměstnavatele do výše 50 000 Kč/zaměstnanec/rok (v součtu s životním pojištěním) nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění, úspora pro zaměstnance oproti přímému zvýšení mzdy činí 11 % z příspěvku zaměstnavatele.

 • Možnost zvolení strategie životního cyklu s pravidelnými platbami příspěvků, které jsou vhodné a osvědčili se i v období kolísavého vývoje na finančních trzích.

 • Možnost dosáhnout zajímavých výnosů podle zvolené strategie spoření s odpovídající mírou rizika.

 • Možnost čerpat předdůchod již 5 let před dovršením státem určeného důchodového věku muže (důchod z DPS je výhodnější než předčasný důchod, při kterém dochází k trvalému krácení starobního důchodu).

 • V případě úmrtí účastníka peníze získají určené osoby nebo dědicové.
   

Příspěvky účastníka (PÚ) do DPS

 • Minimální měsíční výše PÚ je 100 Kč
  • minimální výše PÚ pro nárok na státní příspěvek je 300 Kč,
  • maximální státní příspěvek získá účastník při spoření alespoň 1 000 Kč.
 • Příspěvek účastníka je splatný vždy do konce kalendářního měsíce.
 • Účastník může kdykoliv změnit výši PÚ.
 • Účastník může vkládat jednorázové vklady.
 • Příspěvek může účastník (po dohodě se zaměstnavatelem) hradit srážkou ze mzdy (odpadá tak starost s hlídáním včasných plateb).
 • Není možné aktivně spořit u více penzijních společností.

Příspěvky na penzijní spoření zaměstnancům mohou využít také zaměstnavatelé jako motivační nástroj či benefit pro zaměstnance:

• až do výše 50 000 Kč na jednoho zaměstnance za rok částka nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění, tj.:
a) úspora 34 % povinných odvodů pro zaměstnavatele,
b) úspora 11 % povinných odvodů pro zaměstnance oproti přímému zvýšení mzdy,
• příspěvek v jakékoliv výši je pro zaměstnavatele 100% daňově uznatelným nákladem, pokud je jeho poskytování upraveno vnitřním předpisem nebo kolektivní smlouvou (vyžadováno zákonem).

Státní příspěvek

Státní příspěvek (SP) je částka, kterou stát pravidelně přispívá každému účastníkovi penzijního spoření ve III. pilíři, pokud splní stanovené podmínky:

 • má trvalý pobyt na území České republiky, nebo má bydliště na území členského státu EU, pokud se účastní důchodového pojištění či již důchod čerpá, anebo je účasten veřejného zdravotního pojištění v České republice
 • uhradí vlastní příspěvek do konce daného měsíce v minimální výši 300 Kč

POZOR

 • SP nelze žádat zpětně (za dodatečně doplacené měsíce)
 • SP jsou připisovány podle výše PÚ, která je sjednána ve smlouvě.
 • Účastník může kdykoliv změnit smluvní výši PÚ ->
  a) pokud je uhrazený PÚ nižší než sjednaný, bude vyžádán SP na skutečně uhrazenou částku
  b) pokud je uhrazený PÚ vyšší než sjednaný, pak bude vyžádán SP dle smluvní výše
 • SP se vztahuje pouze na příspěvky účastníka (neposkytuje se na příspěvky zaměstnavatele)

Daňové výhody

Prostřednictvím daňových úlev motivuje stát občany k většímu zapojení do soukromého spoření na důchod a k vyššímu příspěvku. Účastník III. pilíře si může od základu daně z příjmu fyzických osob odečíst roční úhrn vlastních příspěvků až 24 000 Kč. Maximální výhodu je možné získat při vlastním příspěvku od 36 000 Kč za rok (3 000 Kč měsíčně a více). Na daních tak může ušetřit až 3 600 Kč/rok.

Uplatnění odpočtu ze základu daně

Pokud účastník splňuje podmínky pro uplatnění daňové výhody z III. pilíře, po skončení kalendářního roku mu automaticky zašleme potvrzení o výši zaplacených příspěvků, které využije při uplatnění odpočtu ze základu daně. Zaměstnanec tento doklad předá zaměstnavateli.

Daňové úlevy zaměstnavatelů

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření je zvýhodněn pro zaměstnavatele až do výše 50 000 Kč za rok/1 zaměstnance (úspora 34 % na odvodech soc. a zdrav. pojištění, daňově uznatelný náklad v plné výši).

Jak účastník dosáhne maximální daňové úspory 3 600 Kč ročně – příklady:

- Varianta 1: pravidelná měsíční úložka ve výši 3 000 Kč/měs. od počátku roku, tj. od ledna do prosince 12 úložek, souhrn úložek = 36 000 Kč.

- Varianta 2: úložka nižší než 3 000 Kč/měs. nebo počátek smlouvy v průběhu roku a úhrada rozdílu do 36 000 Kč/rok mimořádným vkladem tak, aby vklad byl na účet KB PS připsán nejpozději do 31. 12. daného roku. POZOR, pro daňové účely můžeme započítat jen částku, která v příslušném měsíci přesáhne 1 000 Kč. Mimořádný vklad pro daňové účely je třeba oznámit na formuláři Dodatek nebo Oznámení.

- Varianta 3: počátek smlouvy od prosince daného roku a úhrada platby ve výši 25 000 Kč (1 000 Kč pro maximální státní příspěvek a 24 000 Kč v daném měsíci pro daňové účely). Vklad musí být připsán na účtu KB PS rovněž nejpozději do 31. 12. daného roku a musí být oznámeno, že se jedná o mimořádný vklad pro daňový odpočet daného roku.

Daňové optimum

Při sjednání této služby bude zvýšen příspěvek v prosinci každého roku z předplacených plateb účastníka, a to až do výše, aby došlo k nárokování maximálního státního příspěvku na daný měsíc a maximálně možného ročního daňového odpočtu stanoveného zákonem č. 586/1992 Sb.

Službu daňové optimum sjednáte zakřížkováním kolonky „Daňové optimum“ ve smlouvě nebo v dodatku.

POZOR, služba DO nenahrazuje rozpočítání vkladu na jednotlivé příspěvkové měsíce v souladu se smlouvou (o případné rozpočítání mimořádného vkladu na jednotlivé příspěvkové měsíce musí účastník požádat samostatně).

Změny platné od 1. 1. 2017

Zvyšují se daňové úlevy

Limit pro "daňový odpočet" pro účastníka se zvyšuje z 12 000 Kč na 24 000 Kč (projeví se v daňovém přiznání podávaném v roce 2018) a zvyšuje se limit pro osvobození příspěvku zaměstnavatele od odvodů sociálního a zdravotního pojištění z 30 000 Kč na 50 000 Kč.

Změny platné od 1. 1. 2016

Rozšířila se možnost pro vstup do doplňkového penzijní spoření   

 •  Zákonný zástupce může smlouvu uzavřít i nezletilému dítěti mladšímu 18 let.
 • Ve věku 18 let a splnění specifických podmínek (minimální doba spoření 10 let) bude moci účastník vybrat až 1/3 vlastních prostředků formou částečného odbytného (státní příspěvky zůstávají na účtě účastníka).

Snížila se věková hranice pro nárok na výběr prostředků

Byla snížena věková hranice, od níž má účastník nárok na výplatu naspořených peněz, a to na 60 let - stejně jako je tomu u původních smluv penzijního připojištění.

Výplata osvobozena od daně z výnosů (15 %) 

Platí pro účastníka, který si nechá vyplácet penzi po dobu alespoň 10 let. Novela motivuje účastníky k tomu, aby si naspořené peníze v důchodovém věku vybírali postupně. 

Změny platné od 1. 1. 2013

Smlouvy a úspory klientů Penzijního fondu Komerční banky byly k 1. 1. 2013 převedeny do tzv. transformovaného fondu. Touto transformací došlo k vyčlenění majetku účastníků penzijního připojištění u Penzijního fondu KB do samostatného fondu, který je majetkem účastníků, nikoli penzijní společnosti. Účastníci v transformovaném fondu spoří i nadále se všemi podmínkami a garancemi, se kterými uzavírali smlouvu s Penzijním fondem KB.  

Už jsme oba ve starobním důchodu, přesto dál spoříme na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Rozhodli jsme se, že našemu vnoučkovi Dominikovi k narození založíme doplňkové penzijní spoření a budeme mu každý měsíc ukládat 500 Kč. Až dospěje, bude mít možnost si část peněz vybrat.

Manželé Novákovi, čerství prarodiče vnuka Dominika

Manželé Novákovi se Dominikovi rozhodli dát správný základ do budoucna. Naučí ho, že pravidelné spoření má smysl. Až si začne vydělávat sám, převezme zodpovědnost za sebe a s velkou pravděpodobností bude ve spoření pokračovat.