Podmínky pro poskytování a využívání aplikace WebKBPS

Článek 1.
Úvodní ustanovení
1.1
Tyto Podmínky pro poskytování a využívání aplikace Můj penzijní účet (dále jen „Podmínky“) jsou závazné pro všechny Uživatele aplikace Můj penzijní účet, resp. účastníky důchodového spoření nebo doplňkového penzijního spoření u KB Penzijní společnosti, a.s. (dále jen „KB PS“), kteří mají platně uzavřenou a v účinnosti smlouvu o spoření na důchod s KB PS.
Uživatel je povinen se s nimi seznámit a dodržovat je.

Článek 2.
Smlouva a podmínky poskytování služeb aplikace Můj penzijní účet
2.1
Uživatel využívá aplikaci Můj penzijní účet na základě přidělení přístupu k této aplikaci. Vztahy mezi účastníkem a KB PS se řídí především smlouvou o spoření na důchod  mezi účastníkem a KB PS a dále příslušnými obecně závaznými právními předpisy ČR.
2.2
Klient podpisem „DS / DPS dodatek“ potvrdil, že se seznámil s Podmínkami a souhlasí, že se bude řídit jejich ustanoveními.
2.3
Zásady bezpečnosti pro používání aplikace Můj penzijní účet.
2.4
Aplikace je optimalizována pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer  8.0, 9.0, Mozilla Firefox 10 a Chrome 15. Aplikace je optimalizovaná na rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů.

a) Používat bezpečné heslo
Jednoduché heslo lze snadněji rozluštit a zneužít. Nepoužívejte proto slova a čísla, která mají souvislost se jmény rodinných příslušníků, jejich datem narození, jejich telefonním číslem, apod. Bezpečné heslo je kombinací velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků (tečka, vykřičník, otazník atd.). Bezpečné heslo by mělo mít minimálně osm znaků.

b) Ochraňujte své heslo
Heslo nebo PIN si nezaznamenávejte na poznámkové papírky, do diářů, do telefonů, na čipovou kartu apod. V žádném nastavení počítače nepovolujte zapamatování hesel.
Dodržujte zásadu, že hesla se nikomu nesdělují, a to ani rodinným příslušníkům!
TIP: Doporučujeme, abyste si svá hesla a PINy po určitých časových intervalech měnili.
c) Pravidelně aktualizujte operační systém, prohlížeč a veškeré programové vybavení
Pravidelně instalujte aktualizační soubory, které odstraňují chyby a zranitelnosti programového vybavení a snižují bezpečnostní rizika. Používejte pouze legálně nabyté programové vybavení, jehož výrobce vám garantuje podporu ve formě pravidelných bezpečnostních aktualizací.
Na adrese www.microsoft.com/cze/athome/security/default.mspx jsou popsány základní kroky k zabezpečení nejrozšířenějšího operačního systému Windows.

d) Používejte svůj počítač
K využívání našich služeb doporučujeme používat pouze svůj domácí, příp. firemní počítač. Neumožňujte práci s vaším počítačem neznámé osobě. Svůj počítač zabezpečte vždy, když s ním právě nepracujete. Po dobu krátké nepřítomnosti ho uzamkněte klávesovou zkratkou Win + L, v případě dlouhodobé nepřítomnosti počítač vypněte. S počítačem pracujte pod účtem neprivilegovaného Uživatele (user), práce s vyššími oprávněními (Administrator, root), umožňující instalaci programového vybavení, je bezpečnostním rizikem.
TIP: V nabídce Start/nastavení/Ovládací panely/Uživatelské účty je možno ověřit, zda váš účet má/nemá práva administrátora.
K využívání našich služeb nedoporučujeme používat počítač, o kterém nic nevíte (např. počítač v internetové kavárně).

e) Používejte programy, které chrání váš počítač, jako jsou antivirové programy, anti-spywarové programy a osobní firewally
Vždy mějte na svém počítači nainstalovaný antivirový program, který zvyšuje ochranu před škodlivými programy (viry, červy, trojskými koni). Stejně tak je vhodné používat anti-spywarový program, který zvyšuje ochranu Vašeho soukromí. Veškeré programové vybavení udržujte aktuální, včetně virových a spywarových definic.
TIP: Někteří výrobci software nabízejí antivirové programy pro domácí využití zdarma.
K minimalizaci rizika neoprávněného přístupu na váš počítač během připojení k internetu slouží tzv. osobní firewall. Jedná se o programové vybavení nebo samostatné zařízení, které dokáže odlišit oprávněné a neoprávněné požadavky na datovou výměnu mezi vaším počítačem a internetem.
TIP: Některé operační systémy jako Windows XP a Linux obsahují vestavěný osobní firewall. Lze ale využít i široké nabídky výrobců, z nichž někteří nabízí firewally pro domácí použití zdarma.

f) Nenavštěvujte neznámé stránky a nestahujte z internetu neznámé soubory
Navštěvujte na internetu pouze známé a důvěryhodné stránky. Stránky, kterým jejich tvůrci nevěnují patřičnou péči, jsou nejčastějším zdrojem nákazy vašeho počítače. Vyvarujte se také stahování a spouštění souborů s neznámým obsahem, které mohou společně se svým proklamovaným účelem vykonávat činnost, k níž nejsou oprávněny (trojští koně, spy-ware).
TIP: Především stránky s erotickým obsahem a stránky distribuující nelegální software mnohdy obsahují škodlivé programy, které mohou infikovat váš počítač a následně provádět činnost, kterou nemáte pod kontrolou.
Kontrolujte na přihlašovací stránce řádek pro zadání internetové adresy. Vždy se přesvědčte, že se jedná opravdu o stránku, kterou požadujete zobrazit.

g) Otvírejte pouze důvěryhodné e-maily
Neotvírejte e-mailové zprávy od adresátů, které neznáte, nebo zprávy, které mají podezřelý název obsahující zkomolená slova, nezvyklé slovní obraty a pravopisné chyby. Nepracujte s přílohami takovýchto zpráv a raději je smažte.

h) Nesdělujte osobní údaje, hesla či kódy PIN formou e-mailu.

2.5 
Účastníkovi spoření na penzi u KB PS poskytne přístup k aplikaci Můj penzijní účet, pouze pokud má s KB PS uzavřenou smlouvu o DS / DPS.
2.6 
Klient, který má přístup k aplikaci Můj penzijní účet, může tuto aplikaci využívat pouze k získávání a změně údajů spoření a na penzi, vedeného pro něj v KB PS.
2.7 
Dojde-li k ukončení přístupu k aplikaci Můj penzijní účet nebo k ukončení smlouvy o  spoření na penzi u KB PS, bude automaticky zrušen přístup Uživatele k aplikaci Můj penzijní účet.
2.8 
KB PS si vyhrazuje právo zablokovat přístup k aplikaci Můj penzijní účet nebo změnit či pozastavit poskytování služeb Můj penzijní účet na dobu nezbytně nutnou, bude-li to zapotřebí ze závažných, zejména bezpečnostních příčin.

Článek 3.
Služby aplikace Můj penzijní účet
3.1
Klient může tyto služby využívat zejména pro:

  • získávání informací o smlouvě
  • získávání výpisů
  • získávání daňových potvrzení
  • změně údajů penzijního pojištění
  • zrušení přerušení placení

Článek 4.
Bezpečnost aplikace Můj penzijní účet
4.1
KB PS využívá k zajištění bezpečného přístupu ke službám aplikace Můj penzijní účet přihlášení do aplikace přiděleným jménem a heslem a dále uplatňuje ověření pomocí SMS autorizace (při požadavcích na změny údajů), která splňuje požadavky na zajištění ověření identity Uživatele pomocí zaslání ověřovacího SMS kódu. Po zaslání ověřovacího kódu pomocí SMS autorizace se považuje přístup za ověřený a další změna údajů se ověřuje zadáním hesla Uživatele. Pokud uživatel 3 x po sobě zadá nesprávný autorizační kód, bude jeho přístup zablokován a uživatel si musí požádat o nové heslo. Pokud uživatel nezadá autorizační kód do 30 minut, neproběhne jeho ověření.
Klient souhlasí s tím, že KB PS je oprávněna shromažďovat a vyhodnocovat informace související s přístupem Uživatelů ke službám aplikace Můj penzijní účet. Úkony ověření zaslání SMS autorizace nebo heslem jsou pro účastníka závazné.
4.2
Pokud uživatel nepracuje s aplikací po dobu delší než 30 minut, je automaticky odhlášen.
4.3
KB PS není odpovědna za případy, kdy nelze využít služby aplikace Můj penzijní účet z důvodů mimo kontrolu KB PS nebo jejích partnerů (přerušení dodávky elektrické energie, přerušení spojení s KB PS prostřednictvím veřejné sítě Internet, stávka apod.).
4.4.
KB PS není odpovědna za ztrátu přihlašovacích údajů, jejich zneužití dalšími osobami, ani za škody, které z tohoto vyplývají.
4.5
Sítě elektronických komunikací (veřejné telefonní linky, linky mobilních sítí, e-mail a fax) sloužící pro komunikaci mezi KB PS a účastníkem dle těchto Podmínek nejsou pod přímou kontrolou KB PS a KB PS tak neodpovídá za škodu způsobenou účastníkovi jejich případným zneužitím. Ochranu těchto sítí a důvěrnost jimi zasílaných zpráv jsou povinni zajišťovat příslušní poskytovatelé služeb elektronických komunikací, zejména ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 5.
Povinnosti účastníka
5.1
Účastník je povinen využívat Služby aplikace Můj penzijní účet v souladu s těmito podmínkami. Účastník je zejména povinen dodržovat zásady bezpečnosti pro používání internetového přístupu k aplikaci Můj penzijní účet, ve kterém jsou obsaženy některé zásady týkající se bezpečného využívání služeb aplikace Můj penzijní účet. KB PS doporučuje, aby si účastník před každým použitím aplikace Můj penzijní účet prostudoval Zásady bezpečnosti pro používání aplikace Můj penzijní účet.
5.2
Účastník je povinen hlásit změnu telefonního čísla pro SMS autorizaci.
5.3
Účastík je povinen bez zbytečného odkladu informovat KB PS, jestliže má podezření na jakoukoli programovou chybu nebo chybu či zneužití týkající aplikace Můj penzijní účet. KB PS je po tomto oznámení oprávněna znemožnit využívání Služeb aplikace Můj penzijní účet. Účastník se zavazuje účinně spolupracovat s KB PS při realizaci nápravných opatření navržených KB PS.
5.4
KB PS není odpovědna za nefunkčnost Aplikace Můj penzijní účet instalované na počítači využívaném účastníkem a nefunkčnost Služeb Můj penzijní účet způsobenou třetí stranou (např. programem jiného výrobce, zavirováním počítače, hardwarovou závadou pracovní stanice apod.) nebo vyšší mocí.
5.5
KB PS odpovídá pouze za přijatá a potvrzená data. KB PS neodpovídá za případné škody vzniklé chybným nebo duplicitním zadáním dat prostřednictvím Služeb KB PS.
5.6
Veškeré informace o systému aplikace Můj penzijní účet a službách aplikace Můj penzijní účet a jejich využití mají důvěrný charakter a účastník tyto informace nesmí použít v rozporu s účelem, ke kterému byly poskytnuty.
5.7
Účastník je povinen chránit bezpečnostní údaje, především před jejich ztrátou, vyzrazením, odcizením nebo zneužitím. Účastník je dále povinen chránit před zneužitím vlastní systém výpočetní techniky a jeho prvky.
5.8
Účastník provede taková opatření, aby nemohlo dojít ke zneužití Aplikace Můj penzijní účet třetí stranou.
5.9
O existenci jakéhokoliv rizika zneužití aplikace Můj penzijní účet je účastník povinen bez zbytečného odkladu informovat KB PS a požádat o zablokování přístupu ke Službě aplikace Můj penzijní účet. KB PS je po tomto oznámení oprávněna zablokovat přístup ke Službám aplikace Můj penzijní účet nebo změnit či pozastavit poskytování Služeb aplikace Můj penzijní účet.
5.10
Účastník může užívat Aplikaci Můj penzijní účet pouze ke smluvenému účelu.
5.13
Účastník odpovídá KB PS za škodu, která jí vznikne porušením jeho povinností podle Podmínek.
5.14
KB PS neodpovídá za neautorizované nebo nesprávně provedené transakce, ani za škodu,
která účastníkovi vznikla v důsledku porušení jeho povinností stanovených v Podmínkách, včetně případné škody vzniklé v důsledku chybné autorizace.
5.15
V případě, že účastník zjistí, že došlo k zablokování přístupu do aplikace Můj penzijní účet, je povinen bez zbytečného odkladu učinit veškeré kroky nezbytné pro odblokování nebo znovuzískání tohoto přístupu, aby měl přístup k informacím o penzijní pojištění.

Článek 6.
Vymezení pojmů
6.1
Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v těchto Podmínkách následující význam:

„Aplikace“ je softwarové vybavení poskytnuté účastníkovi KB PS pro Služby aplikace Můj penzijní účet.

„KB PS“ je KB Penzijní společnost, a.s. se sídlem Praha 5, nám. Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČ: 61860018, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2865 .

„Účastník“ je fyzická osoba, která uzavřela smlouvu o spoření na penzi s KB PS.

„SMS autorizace“ je proces identifikace Uživatele, kdy aplikace generuje jednorázový kód sloužící k ověření Uživatele, který je KB PS oprávněna zaslat Uživateli na sjednané číslo mobilního telefonu pro zasílání autorizační SMS zprávy.

„Uživatel“ je držitel přístupu do aplikace Můj penzijní účet, který je oprávněn využívat služby aplikace Můj penzijní účet.

6.2
Odkazy na webové stránky KB PS jsou odkazy na adresu www.kbps.cz, případně jiné webové adresy, které KB PS používá nebo bude používat v souvislosti s poskytováním Služby aplikace Můj penzijní účet.

Článek 7.
Závěrečná ustanovení
7.1
KB PS je oprávněna tyto Podmínky průběžně upravovat.
7.2
Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 2.1.2013.